Hosting ve Domain Nedir, Ne İşe Yarar?

0
56

Hosting ve domain sizin haz?rlad???n?z web sitesinin kurulmas? ve kullan?c?lar taraf?ndan t?klanarak kullan?lmas? için gerekli olan isim ve alan demektir. Bir internet sitesi kurmak ya da hosting ve domainle ilgili bilgi almak istiyorsan?z yaz?m?zdan faydalanabilirsiniz.

Hosting Nedir,Ne ??e Yarar?

Hosting web siteniz için belirli bir ücret kar??l???nda belirli bir alan ay?r?r ve bu alan? rahatça yönetebilmenizi ve 24 saat kesintisiz olarak kullanabilmenizi sa?lar. Hosting sayesinde ihtiyac?n?z olan kadar web alan?na sahip olabilirsiniz. Hosting al?rken ya da kullan?rken dikkat etmeniz gereken ?ey ne kadarl?k bir kullan?m alan?na ihtiyac?n?z?n olaca??n? iyi kestirmeniz gerekti?idir. Sitenizin büyüklü?ü ve sitenizi ziyaret eden ki?ilerin say?s? ile orant?l? olarak bir hizmet al?rs?n?z. Tabi ki siteniz daha çok kullan?lmaya ba?land???nda kullanaca??n?z alan artar. Ayn? zamanda sitenizi art?k daha çok ki?i ziyaret etmeye ba?lad?ysa da hosting hizmetini ald???n?z firma ile görü?erek ald???n?z hizmeti geni?letmelisiniz. Ziyaretçi say?s?n?n ve kullan?m alan?n?n artt??? durumlarda siteniz yava? çal??maya hatta baz? durumlarda sayfalar yüklenmemeye ba?lar.

Domain Nedir, Ne ??e Yarar?

Domain internet üzerinde kulland???n?z alan?n ad?d?r. Domain kelimesinin Türkçede ki kar??l??? budur. Bir alan ad?na yani domaine sahip olmadan bir internet sitesi olu?turamazs?n?z. Hosting ve domain sahibi olmadan ne yaz?k ki internet üzerinde bir siteye sahip olman?z ve bu siteyi yönetmeniz imkans?zd?r. Domain sayesinde kullan?c?lar sizin için verilmi? olan adresi yani domaini yazarak sitenize tek t?kla eri?ebilirler. Ayn? zamanda domain sizin net ortam?ndaki isminiz oldu?u için bir nevi etikettir. Bu sebeple sitenizde verilen hizmetle, firma ya da ?irket ad?n?zla domanin kesinlikle ba?lant?l? olmas? gerekir. Bir domain yaln?zca bir ki?i ya da kurum taraf?ndan kullan?labilece?i için size uygun olan domaini bulmak konusunda elinizi çabuk tutman?z gerekir. Domainlerin sat??? da mümkün de?ildir. Sadece kiralan?r. Sözle?me süreleri de?i?mekle birlikte her domainin fiyat? da ayn? de?ildir. Farkl? fiyatlarla farkl? domainler firmalar taraf?ndan elde tutulur. Bugün birçok alakas?z domain gelecekte kullan?labilece?i ve de?erlenece?i dü?ünüldü?ü için firmalar taraf?ndan elde tutulur.