Drift Nedir? Nasıl Yapılır?

0
21

?lk olarak 90?l? y?llar?n ba??nda Japonya’n?n da?l?k ve virajl? yollar?ndan h?zla inmeye çal??an ki?iler taraf?ndan ke?fedilmi?tir. Drift temelde arac?n viraj? dönme esnas?nda olu?an merkezkaç kuvvetine direnemeyip arka k?sm?n?n kopmas? prensibine dayal? bir olayd?r ve buna verilen isimdir. Türkçeye “yanlama” olarak geçmi? fakat birçok kelimede oldu?u gibi yabanc? ?ekli daha çok kullan?lmaktad?r.

Drift genel olarak gösteri amaçl? bir harekettir ve motorsporlar? aç?s?ndan istenmeyen bir durumdur. Çünkü drift arac?n aktarma organlar?na zarar vermekte ve lasti?i y?pranmas?yla yol tutu?unu büyük ölçüde azaltmaktad?r. Buna ba?l? olarak da tur sürelerini dü?ürmektedir. Bir otomobilin drift yapabilecek nitelik ta??mas? için öncelikle jantlar?n minimum 17? ebat?nda olmas? ve ince yanak lastikler kullan?lmas? gerekmektedir. Aksi taktirde lasti?in janttan ç?kabilmesi olas?d?r. Bunun haricinde arkadan iti?li bir araç olmas? ve güçlü bir motora sahip olmas? gerçek manada driftin olmazsa olmazlar?ndand?r. Bunlara ilave olarak gerçek bir drift arac?nda kitli diferansiyel bulunur, bu sayede arka taraf koptu?unda tekerlek h?z? dengelenerek arac?n rahat kontrol edilebilmesi sa?lan?r. Eksi kamber ayar? ile tekerlekleri hafif içeriye bakt?r?p, viraj ç?k??lar?nda yeterli gücü hissedebilmek için motorda tork art?r?c? düzenlemeleri yapmak önemlidir.

Drift yar??lar?ndaki devasa seyirci kitlesini görüp, “nap?yor bu adamlar?” diye dü?ünenleriniz olabilir fakat asl?nda drift yar??lar?n?n da bir altyap?s? ve geli?mi? bir puan hesaplama sistemi vard?r. Öncelikle Drift yar???nda çizgiyi 1. geçmenin puana herhangi bir katk?s? yok. Puanlama araçlara ba?lanan drift box isimli bir ayg?t taraf?ndan yap?l?yor. Drift box araca ba?lan?yor ve drift an?nda otomobilin yolla yapt??? aç?y?, h?z? ve en önemlisi olu?an g kuvvetini hesapl?yor, ard?ndan tüm bunlar?n ortalamas?n? alarak ortaya bir skor ç?kart?yor. ??te me?hur japon D1 Street Legal serisinde puanlamay? yapan alet budur. Bu sayede sürücünün yapt??? drift analiz ediliyor ve en yüksek puan? alan ki?i yar???n galibi oluyor. Ama her zaman birinci olanlar araca en fazla drift yapt?ranlar de?il, en yüksek h?zda powerslide’a en yak?n ölçüde drift yapabilenlerdir. Yaz?n?n devam?nda powerslide ve di?er kavramlar? da aç?klamaya çal??aca??m.

Drift Yapma Teknikleri

El Freni ?le Yanlama (Handbrake Drift)
Bu genel olarak en bodoslama tekniktir. Viraja giri? esnas?nda debriyaja sonuna kadar bas?l?r ve arac?n burnunu viraj içine do?ru yönlendirirken el freni çekilir ve arkan?n kopmas?yla beraber hemen b?rak?l?p gaza yüklenilir. Tabi yanlaman?n en temel kural? olan; arkadan kopan arac? kontra ile yani direksiyonu tam ters yönde k?rarak toplamak gerekir. Aksi takdirde çok ??k bir spin ataca??n?z? söyleyebilirim. (:

A??rl?k Transferi ?le Yanlama (Weight Transfer Sliding)
Viraja gelirken vites küçültülür ve arac?n burnu viraj içine do?ru çevrilirken debiyaj h?zl?ca b?rak?l?r, hemen ard?ndan tekrar gaza yüklenilerek arkas? kopan araçla hem h?zl? hem de etkili bir yanlama gerçekle?tirilir. Bu metodun as?l inceli?i debriyajdan aniden aya??n çekilmesiyle arac?n yava?lamas? ve sanki fren etkisi yapm??cas?na a??rl?k merkezinin ön tarafa kay?p arka tekerlekler üzerindeki yükün azalmas?d?r. Bu sayede arka taraf vites küçültmeden dolay? sa?lanan motor atikli?ine yenik dü?er ve kusursuzca yanlan?r.

Güç ?le Yanlama (Power Over)
Arac?n önü viraj d???ndan içe do?ru yönlenirken dip gaz verilir ve viraj süpürme dedi?imiz hareketle viraj d?? çizgiyi takiben yanlayarak dönülür. Bunu yapabilmek için güçlü tork’a sahip araç kullanmak gerekir. 150Hp’yi s?n?r de?er olarak dü?ünürsek 200Hp ve üstü motorlar bu tarz yanlama için uygundur. Tahmin edece?iniz üzere trafikte güçlü motora sahip araç kullanan zengin arkada?lar taraf?ndan kullan?lan en yayg?n yanlama ?ekli de budur.

Kar??t A??rl?k Transferi ?le Yanlama (Opposite Weight Transfer Sliding)
Viraja nizami apeksinden girilirken direksiyon viraj d???na do?ru k?r?l?p aniden içe çevrilirse a??rl?k merkezinin ani yer de?i?imi sebebiyle arac?n arka k?sm? kaymaya ba?lar ve araç gaz verilerek kontra ile toplan?r. Göze en ho? gelen ve en teknik yanlama ?ekli bence budur.

Debriyaj ?le Yanlama (Clutch Kick)
Arac?n güçten dü?tü?ü durumlarda gerekli gücü alabilmek için deviri yükseltip debriyaj? bir anda b?rakma suretiyle patinaj sa?lay?p arkay? kayd?rmak için kullan?l?r. Güç ile yanlamaya çok benzer bir yöntemdir.

Fren ?le Yanlama (Brake Sliding)
Viraja girerken önce araç viraj içine do?ru yönlendirilip arkadan kayana kadar sert fren yap?l?r. Arac?n arkas? kaymaya ba?lad?ktan sonra gaz verilerek kontra ile toplan?r. Burada dikakt edilmesi gereken, arac?n h?z?n?n çok iyi ayarlanmas? ve frenleme esnas?nda önden kaymaya mahal vermeden gaza yüklenmektir.

H?z ?le Yanlama (Powersliding)
Bu yöntem geni? virajlarda yap?l?r ve yüksek h?zlardayken direksiyonu yava?ça k?rarak önden kayma olmadan h?z art?r?lmaya devam edilir. Bu esnada merkezkaç kuvvetinin etkisiyle siz bir yandan direksiyonun aç?s?n? artt?r?rken bir yandan da gaz vermeye devam etti?inizden çok yüksek h?zla ve tamamen yanlayarak viraj? al?rs?n?z. E?er ba?lang?çta direksiyonu fazla k?rarsan?z araç önden kaymaya ba?layacakt?r ve daha drift ba?layamadan gaz kesip toplamak zorunda kal?rs?n?z.

Son olarak driftle zaman kaybetmeden bir viraj? en h?zl? dönmek için apex’in hangi çizgisinin kullan?lmas? gerekti?ine bakal?m.

Cyan Çizgi: Apex’e geç girmek, dolay?s?yla viraj giri?inde kaymalarla beraber virajdan düz bir çizgi halinde h?zlanarak ç?kmakt?r. Viraj orta h?zl? dönülmü? olur.

Mavi Çizgi: Apex’e erken girmek, dolay?s?yla viraj ç?k???nda kaymalarla beraber virajdan yava? ç?kmakt?r. Yani viraj yava? dönülmü? olur.

Ye?il Çizgi: Apex’e optimum ?ekilde girip, yine optimum ?ekilde ç?kmakt?r. ??te 90 derecelik bir viraj en h?zl? bu ?ekilde dönülebilir.

A?a??daki videoda profesyonel drift sürücüsü olan Ken Block taraf?ndan, motoru 247 HP’den 600 beygire modifiye edilmi? bir Ford Fiesta ile yap?lm?? çe?itli yanlama ve sürü? teknikleri göreceksiniz. Fakat bu görüntülerin onlarca denemeden sonra ortaya ç?kt???n? ve kamera arkas? görüntülerde bir çok ba?ar?s?z deneme ve kaza ya?and???n? unutmay?n. Dolay?s?yla, bu hareketlerin sivil ya?am içerisinde yani topluma aç?k alanlarda yap?lmas? büyük ve ölümcül kazalara neden olabilir. Bu nedenle drift denemelerinin trafi?e kapal? alanlarda, tercihen pistlerde yap?lmas? en güzeli olacakt?r. Burada esas olan kriter; hiç kaza yapmam?? olman?z veya ne kadar müthi? bir sürücü oldu?unuz de?il, insanlar?n ya?am hakk?na ne kadar sayg? duydu?unuzdur.