Desi İşyeri Alarm Ürünlerini Almalı mısınız?

0
77

desi-alarm-burada-satilirH?rs?lar?n en birincil hedefi, i?yerleridir. K?sa sürede iyi bir para veya de?erli mal kald?rabilecekleri yerleri tercih eden h?rs?zlar?n evlerden çok i?yerlerine ra?bet ettiklerini ifade edebiliriz. Dolay?s?yla i?yeri sahiplerinin mekanlar?n? koruma konusunda çok daha dikkatli olmalar? gerekir. Bugün birçok i?yerinde kamera sistemleri yer al?r. Ancak bu kamera sistemleri birçok toplumsal olaya yönelik bir çözüm olsa da, gece saatlerinde gerçekle?en h?rs?zl?k olaylar?na yönelik cayd?r?c? bir tedbir olmaktan ç?km??t?r.

Neden alarm sistemi?

Kamera sistemlerinin yetersiz kald??? yerde alarm sistemlerinin devreye girmesi elzemdir. Böylece i?yerlerinin herhangi bir güvenlik aç???na maruz kalmadan h?rs?zl?k olaylar?na kar?? korunmas? mümkün hale gelebilir. Desi i?yeri alarm ürünleri kamera sistemlerinin oldu?u veya olmad??? i?yerleri için tercih edilebilecek en iyi ürünler aras?nda yer al?yor. Yüksek cayd?r?c?l?k özelli?ine sahip alarm sistemi, h?rs?zl?k giri?imleri halinde devreye girerek yüksek desibel ses ve haberle?me sistemiyle ilgili ki?ilere mesaj göndererek, h?rs?zl?k giri?imini ilk dakikadan itibaren haber verebiliyor.

Alarm sisteminin devreye girmesinden sonra panikleyen h?rs?zlar?n olay yerinden uzakla?maya çal??malar? i?yerinin korunmas? için önemlidir. Alarm sistemleri birinci sirenle bunu gerçekle?tirir. ?kinci bir sirenle de geri dönmeyi dü?ünen h?rs?zlar? bir kez daha panikletir. Ev ve i?yerlerinizin korunabilmesi için önemli bir ürün olan alarm sistemleri, farkl? özellikleriyle yüzde yüz koruma sa?layabilir. Ancak dü?ük bütçeli alarm sistemlerinin özellikleri aç?s?ndan yüzde yüz koruma sa?lamayacaklar?n? da not edebiliriz.

Desi Alarm taraf?ndan yerli mühendislik olarak sunulan alarm ürünlerinin her türlü bak?m, onar?m ve tamiri yetkili servisler taraf?ndan yap?l?yor. Montaj i?lemleri de dahil olmak üzere uzman ekip taraf?ndan birçok destek sunuluyor. Böylece mü?terilerin alarm sistemleriyle ilgili herhangi bir s?k?nt? ya?amamalar? sa?lan?yor.

Hem uygun hem kaliteli

?thal ürünlere oranla çok daha uygun fiyata sizlere sunulan Desi alarm ürünleri, birinci s?n?f mühendislik ve tasar?m?n ortaya ç?kard??? kaliteli bir üründür. Dolay?s?yla ithal edilen ürünlerle e?le?tirilmesi mümkün de?ildir. Yerli mühendislik ürünlerinden faydalanarak i?yerinizi koruyabilirsiniz.

Servis, Sat?? ve Montaj için 0850 304 46 16 – 0212 619 11 11 – 0216 572 55 10 numaralardan ve web sitemizden bizlere ula?abilir destek alabilirsiniz.