Chip Tuning Nedir? Nasıl Yapılır?

0
19

Chip tuning motorlarda ate?lemeyi

gerçekle?tiren ekonun bilgileri ald??? chiplerin i?letiminin, yaz?l?m?n?n de?i?tirilmesidir. Chip uygulamalar? motorlarda performans artt?rma istemiyle birlikte geli?meye ba?lam??t?r. Chiplerin içinde bulunan bilgiler ortam s?cakl???, hava bas?nc?, hava ak???, yak?t püskürtme zamanlamas? gibi bilgilerdir. Chip uygulamalar?nda genel olarak yap?lan uygulama chipin içindeki yaz?l?m?n, bilgilerin bilgisayar vas?tas?yla tekrardan güncellenmesidir.

Bununla birlikte chiplerin düzenlenemedi?i durumlarda, içerisindeki yaz?l?mlar?n toplanamad??? anlarda yaz?l?m?n yerine yeni bir chipin tak?lmas? mümkündür. Chip tuning uygulamas?n?n yap?lmas? modifiye için ?art olmamakla birlikte elde edilen güç art???n?n yakla??k %10-15 oldu?u göz önüne al?nd???nda modifiyeciler taraf?ndan s?kl?kla tercih edilen bir uygulama olmu?tur. Bu güç art???n?n yan? s?ra ayn? oranda yak?t tasarrufuda sa?lanmaktad?r.

Chip tuning uygulamas? iki ?ekilde yap?l?r. Bunlardan ilki orjinal chipin sökülerek yerine yenisinin tak?lmas?, ikincisi ise orjinal olan chipin programlanabilir olmas? halinde modifiyeli program?n aktar?lmas?d?r. Bu programlama sayesinde genel olarak performans artarken, günlük kullan?m ko?ullar?nda çok daha canl? ve h?zl? tepki verir. Bu uygulama hem dizel hemde benzinli araçlara yap?labilmektedir.

Chip tuning uygulamas?yla ilgili birçok söylentiler vard?r. Baz?lar? motorun belli ?artlara dayanabilece?i için bu uygulaman?n araç üretiirken yap?labilce?ine ra?men üreticilerin bu uygulamay? uygun bulmay?p yapmad?klar?n? savunur. Baz?lar? da araç üreticilerinin performanstan daha önemli ?eylere dikkat ettiklerini savunur. Örnek olarak yak?t tasarrufunu, uygun olmayan kullan?m ko?ullar?a, kullan?c?n?n kalitesiz yak?t kullanabilce?ine, bak?mlar?n? kötü ve eksik yapabilce?ini dü?ünmek zorunda olduklar?n?, bu uygulamadan sonra s?n?rlar zorland??? için araca her zaman iyi bak?lmas? gerekti?i için üretim s?ras?nda uygulanmad???n? savunur.

E?er sizde bu uygulamay? yapt?rmay? dü?ünüyorsan?z mutlaka yetkili bir ki?inin görü?üne ba?vurup yapt?rmal?s?n?z. Aksi takdirde arac?n?z ve cebiniz için sonu hüsrana dönü?ebilir.