Ankara Halı Yıkama İşlemleri

0
32

UnknownAnkara Hal?

Hal? y?katmaya karar verdiniz ve gündelikçe hizmetliler tutarak y?katma i?lemi yerine, profesyonellere ve makinelere b?rakmak daha mant?kl? bir seçim olacakt?r. Bu hal?n?z?n daha kaliteli y?kanmas?na yarayacak ve daha az maliyetin tutmas?n? sa?layacakt?r. Hal?lar?n?z yumu?ak ve temiz olmas? için her zaman insan elinden yap?lanlarda her ne kadar iyi olsa da makineler sadece hal? y?kama için üretildi?i için, en do?ru i?lem yap?lacakt?r ve size teslim edilecektir. E?er hal? y?katmaya karar verdiyseniz ve uygun yer ar?yorsan?z, Ankara hal? y?kama firmas?n? seçebilirsiniz. Sadece irtibata geçmeniz yeterlidir, adresine gelinir ve ücret hesapland?ktan sonra hal? y?kama i?lemleriniz ba?lar.

Ankara Hal? Y?kama ??lemleri

Sadece tek bir yer de de?il birçok ?ube ayn? i?lemler uygulanmaktad?r. Çankaya hal? y?kama hizmeti de size sunulacak di?er ilçelerden bir tanesidir. Yap?lan i?lemler aras?nda ise;

  • Sizden al?nan hal?lar belli ba?l? i?lemlerden geçer. ?lk önce toz ç?karma makinesinden geçerek hal? üzerinde bulunan toz varsa al?n?r veya çok eski bir hal? ise kullan?ma geçecekse tamam? ile toz, topraktan ar?nd?r?l?r
  • Toz alma i?lemi biten hal?lar, su dolu havuza b?rak?larak hal?n?n yumu?amas? ve derine i?lemi? pisliklerin ç?kmas? sa?lan?r.
  • Sonra düz bir zemine yat?r?larak, hal? y?kama i?lemi ba?lan?r. Bu i?lem esnas?n da 2 veya tek ki?i yapabilir. Tamam? ile hal? zarar vermeyecek hal? temizlik malzemeleri kullan?l?r.
  • Hal? duruland?ktan sonra, yava? yava? katlanarak iyice suyu ak?t?l?r.
  • Su ile i?lem bittikten sonra, hal? kurutma makinesinin içine koyularak hal?n?n dönmesiyle tamam? ile kurutulur.
  • Hal?lar?n güne?te kurumas?, hal?y? eskitir ve kurutabilir. Bu sebepten dolay? en güvenilir olan hal? s?kma makinesidir.
  • Bu i?lemler bittikten sonra hal? son kez üstü süpürülerek, parfüm s?k?l?r.
  • Son olarak da paketleme i?lemidir. Bu i?lemde hal? boyutlar?na göre ayr?lan po?etler geçirilerek hal?lar muhafaza edilir ve al?nan adrese teslim edilir.

Hal? Y?katma Firmas?

Hal? y?katma i?leminin yayg?nla?mas?ndan sonra birçok firma hal? y?kama i?ine girmi? ve olu?an rekabetten dolay? hal? y?kama fiyatlar? da dü?mü?tür. Sadece hal? y?kama olarak da de?il, temizlik için koltuk y?katt?rmak için de tercihler zor olabilir. Ankara koltuk y?kama olarak bu i?lem de gerçekle?tirilmesi sa?lanmaktad?r. Bunlar?n d???nda ise insanlar kaliteli hizmet veren ?irket bulma konusunda hayli zorluklar ya??yorlar. ??ini ciddiye almayan bir firmaya verilen hal?lar?n sonu pek de iç aç?c? olmayabilir. Örnek olarak da Dikmen hal? y?kama i?lemi için do?ru firmay? iyice ara?t?rma yap?lmas? gerekiyor. Firmalar?n garanti kapsam?nda çal??mas?n?n, do?ru deterjan ve ?ampuanlar? kulland???n?n, hal?lar? türlerine göre ayr? ayr? y?kamalar?n?n, do?ru makineleri kullanmalar?n?n önemli oldu?u unutulmamal?d?r.