Anestezi Nedir? Nasıl Yapılır?

0
44

Anestezi kavram? t?p biliminde kullan?lan bir kavramd?r. Genellikle ameliyatlarda kullan?lmaktad?r. T?p bilimindeki anlam? ise, vücudun bütününün ya da sadece belirli bir k?sm?n?n baz? uygulamalar sayesinde a?r?ya duyars?z bir hale getirilmesi ya da halk aras?nda uyu?turulmas?d?r .

Anestezinin fonksiyonuna bak?ld???nda, bu i?lemin kesinlikle uzmanl?k gerektiren bir i?lem oldu?u çok rahat bir ?ekilde anla??lmaktad?r. Bu kavram ba?l? ba??na bir bilim dal?d?r ve bu bilim anesteziyoloji ismiyle an?lmaktad?r. Anestezinin iki farkl? türü bulunur. Bu türler; lokal ve genel anestezilerdir. Bu anestezi türleri, anestezi uygulamas?n?n bilincin aç?k veya kapal? olmas?n? ifade eder. Genellikle iki farkl? türde uygulanmakta olan anestezi uygulamalar?, cerrahi müdahaleler esnas?nda ki?inin ac? hissetmemesini sa?lamaktad?r. Hastan?n müdahale esnas?nda herhangi bir ac? ya da a?r? hissetmemesi için kullan?lan çe?itli maddeler bulunur. Bu maddelerin genel ad? ise anestezik ad?yla an?lmaktad?r.

Lokal Anestezi
Bu anestezi türü, cerrahi müdahale esnas?nda bedenin sadece belirli bir bölgesinin a?r? ve ac?ya duyars?z bir hale gele gelmesini sa?lamaktad?r. Lokal anestezide uygulaman?n yap?ld??? bölgede bulunan duyumsama hissi ortadan kald?r?l?r be böylece hastan?n herhangi bir ac? ve a?r? hissetmemesi sa?lan?r. Lokal anestezide bilinç kayb? söz konusu de?ildir. Yani bu anestezi türüyle uygulama yap?l?rken hasta ki?i kendindedir ve d?? uyaranlara kar?? tepki verebilir. Uyan?k olan hasta sadece uygulaman?n yap?ld??? bölgeyi hissetmez.

Cerrahi müdahalelerde lokal anesteziler, ço?u zaman hayati risk bulunmad???  durumlarda uygulanmaktad?r. K?sacas? bu anestezi türü, genellikle herhangi bir hayati tehlikesi bulunmayan hastalar?n müdahalelerinde kullan?lmaktad?r. Lokal anestezide uyu?turulan bölgenin durumu düzeldikten sonra ki?ide çe?itli yan etkiler görülebilmektedir.

Bu uygulama için kullan?lan kimyasal maddenin uyu?turulan bölgedeki etkisi azal?r ve ki?i bu bölgedeki duyumsamas?n? tekrardan kazanm?? olur. Bu da gene olarak, ani a?r?lar?n geli?mesine neden olmaktad?r. Genellikle lokal anesteziden sonra ço?u kimsede görülen bu a?r?lar?n haricinde ki?ide mide bulant?s?, ba? a?r?s? ya da yüksek ate? gibi yan etkiler de görülebilmektedir.

Genel Anestezi
Anestezinin bir di?er türü olan genel anestezi türü, halk aras?nda narkoz diye de bilinmektedir. Genel anestezinin lokal anesteziden fark? ise, bu anestezi türünde hastan?n bilinci kapanmaktad?r. Duyumsaman?n kapanmas? paralel olarak bilincin kapanmas?yla gerçekle?ir. Hastada ya?anan bu bilinç kayb? ise kal?c? de?il geçici özelliktedir. Toplumda daha çok narkoz ad?yla e? de?er tutulan genel anestezi kavram?, asl?nda narkozla tam olarak e?de?er düzeyde de?ildir. Çünkü narkoz, bilincin kapanmad??? ama duyumsaman?n yok oldu?u durumlarda da kullanabilme özelli?ine sahiptir. Bu özellik, narkozu genel anesteziden ay?rmaktad?r. Çünkü genel anestezide bilinç tamamen kapan?r.

Lokal anestezide oldu?u gibi genel anestezide de çe?itli yan etkiler görülebilmektedir. Bu yan etkiler, ki?inin vücut yap?s?na, kullan?lan kimyasala, uygulaman?n ne kadar sürmesine ve uygulaman?n türüne göre farkl?l?klar gösterir. Yani genel anestezi sonucu say?lan bu nedenlerden dolay? çok farkl? etkiler görülebilmektedir. Yan etkiler farkl?l?k gösterir.