Amatör Radyoculuk Nasıl Değişti?

0
61


ham-radio-outlet

DX, geleneksel radyonun icad?ndan hemen sonra meydana geldi. Dünya sava?lar?ndan sonra birkaç kez yeniden do?u?u ve göz önünde bulundurulan di?er birçok ilginç faktörleriyle büyüleyici bir tarihte rol oynamaktad?r. Ancak birçok yeni ba?layan, amatör radyoculu?un eskiden oldu?undan farkl? olup olmad???n? merak ediyorlar. Radyonun temel hedefi ayn? olsa da modern geli?im ve teknolojiyi göz ard? etmek pek mant?kl? de?ildir. Bu sebepten, amatör radyoculu?un teknolojik aç?dan de?i?ti?ini söyleyebiliriz. Ancak ana fikir ve i?levsellik de dahil olmak üzere gerisi ayn? kalm??t?r.

 

En belirgin de?i?im, FCC testinin gerektirdikleri ve sorular?nda görülebilir. Lisans, hala amatör radyocu olmak isteyen herkes için zorunludur. Bu aç?dan, kurallar ayn?d?r. Farkl? olan tek ?ey, testin kendisidir; çünkü hükümetin k?s?tlamalar ve kat? zorunluluklar koydu?u y?llara k?yasla kolayla?m??t?r. Çünkü bu ?iddetli ölçütlere, sava? döneminde gerek görülmü?tür.

Örne?in, Mors alfabesi s?navda zorunluydu. Tüm operatörler bunu en ba??ndan bilirdi. Zaman de?i?ti ve yeni ba?layanlar?n art?k Mors alfabesi ö?renmesine gerek kalmad?. Yine de, mors alfabesi, di?er amatör radyocularla sinyal kurarken hala en popüler yöntemlerden biridir. Bu da demek oluyor ki Mors alfabesi profesyonellik ve etiksel aç?dan hala k?smen zorunludur.

Modern DX Ekipman?

Modas? geçmi? tekniklerle ve DX radyo istasyonlar?yla alakal? çe?itli DX bilgilerine rastlayabilirsiniz. Hatta bu bile?enlerin hala, koleksiyoncular?n da haricinde di?er insanlar aras?nda da popülerli?ini korudu?unu ö?rendi?inizde ?a??rabilirsiniz. Amatör radyoculu?un en büyük avantaj? fevkalade bir güvenilirlik seviyesinde olmas?d?r. Wi-fi, Bluetooth, telefon ve di?er ileti?im yollar?yla ihtiyac?n?z kadar çal??abilir. Bu yüzden, felaket durumlar?nda acil servislerle ileti?ime geçmek söz konusu olunca amatör radyoculuk operatörleri büyük talep görmektedir.

 

DX radyo istasyonlar?, asl?nda, ayn? bile?enlere sahip olmas?na ra?men, di?er operatörlerle ba?lant? kurarken daha fazla frekans ve radyo dalgas? kullan?lmas? için y?llar boyunca türlü de?i?iklikler geçirdi. Bugün, yüksek kaliteli ayg?t ve dalga uzunlu?u, amatör radyocular?n, uzaydakiler oldu?u kadar dünyan?n herhangi bir yerindeki insanlarla da ileti?im kurmas?n? sa?lamaktad?r.

Robert, 1 Eylül 2016, 7:03

http://registrardaily.com/2016/09/01/ham-radio-changed/