Alanya Popüler Safari Turları

0
65

 

Genel olarak safari turlar? söz konusu oldu?u zaman insanlar?n büyük bir k?sm?n?n akl?na öncelikli olarak gelen ?ey, bu turlar?n yurtd???nda oldukça fazla tercih edilen bu turlar ?imdilerde ülkemizde de s?kl?kla kullan?lmakta. Alanya ise safari turlar? söz konusu oldu?u zaman en iyi sonuçlar? ortaya koymas? ad?na tercih edilmekte. Ancak pek çok ki?i safari turlar?ndan istedikleri güzel sonuçlar? elde edemeyeceklerini dü?ünebilecektir. Halbuki son dönemlerde isteyen herkes bu turlar aras?ndan seçim yaparak tatillerini unutulmaz an?lar ile sonland?rm?? oluyor.

 

Alanya At Binme Turlar?

 

Normalde Alanya at binme turlar? denildi?inde insanlar?n ak?llar?na gelen ?ey, klasik tarzdaki turlar olabiliyor. Lakin bu turlar insanlar?n zamanlar?n? e?lenceli bir ?ekilde geçirmesine imkan tan?yor. Toros Da?lar?’nda ba?layan bu turda 3 saat boyunca sürmektedir. Bu turda tercih edilen atlar Alanya At Çiftli?i’nde gerekli olan bak?mlar? ve e?itimleri tamamland??? için insanlar ak?llar?nda herhangi bir soru i?areti kalmadan ba?ta Sydra Antik Kenti olmak üzere pek çok alan? gezme imkan?na eri?mi? olacakt?r.

 

Alanya ATV Motor Safari
Günde 2 kere yap?lmakta olan Alanya ATV motor safari turlar?, son dönemlerin en gözde safari turlar?ndan bir tanesi olarak bilinmekte. ?nsanlar daha öncesinde ATV konusunda herhangi bir deneyime sahip de?illerse tur öncesinde k?sa bir e?itim almalar?n?n ard?ndan safariye ba?layacaklad?r. Safari esnas?nda yaln?zca ATV ile gezilmeyecek, bununla birlikte dinlenme molas? verildi?inde isteyenler yüzebileceklerinden yanlar?nda mayolar?n? getirebilir.

 

Alanya Jeep Safari
Safariye farkl? bir anlam getirmekte olan Alanya Jeep Safari turlar?nda insanlar Alanya’n?n en güzel bölgelerinden bir tanesi olan Dim Ma?aras?’n?n etraf? gezilecektir. Burada var olan yerel güzelliklerin incelenmesinin ard?ndan ise Dim Çay?’nda bir yandan dinlenirken di?er bir yandan ise burada bal?k tutma imkan?na eri?mi? olacaklar. A??rl?kl? olarak Toros Da?lar?’nda yap?lmakta olan bu tur esnas?nda insanlar ac?kt???nda ise Dim Çay? üstünde yaln?zca yüzme molas? verilmeyecek ayn? zamanda ö?le yeme?i de verilecektir. Böylece insanlar Alanya’n?n en güzel yerlerini tek bir tur ile gezebilecek, safarilerini en e?lenceli ?ekilde tamamlam?? olacaklar.