Yağmur Nedir ? Nasıl Oluşur ?

0
24

??TE YA?MURUN OLU?MASI!

Ya?murun olu?mas?nda 2 i?lem gerçekle?iyor. Yo?unla?ma ve buharla?ma. Güne? ?????n?n etkisi ile her gün yüz binlerce metreküp su buharla?arak atmosfere do?ru yükseliyor. Ve yükseldikçe so?umaya ba?l?yor. Öyle biran geliyor ki su buhar? ?s?n?n çok dü?ük oldu?u bir bölgeye geliyor.

So?uk hava katman?na rastlayan buhar tanecikleri havadaki toz parçac?klar?na tutunarak su damlalar? haline dönü?üyor. Bunlar birle?erek bulutlar? olu?turuyor. Bu su damlac?klar?n?n yeryüzüne dü?mesi yani ya?mur olu?turmas? için belirli bir büyüklü?e gelmesi gerekiyor. Bu da yüz binlerce su damlac???n?n birle?mesi anlam?na geliyor. Yeterli büyüklü?e ula??nca yerçekiminin etkisiyle yere dü?meye ba?l?yor. Bütün bu anlatt???m?z i?lemler ise ortalama 8 gün sürüyor.

Sizlere bir soru; ya?an ya?murun süresi neye ba?l?? Bir bulutun yar?s? ya?mur olarak ya?ar bu da tahminen 30 dakika sürer. Ama bulutlar devaml? olu?ursa ya?mur günlerce ya?ar.

Peki hava kapal? oldu?u halde bazen ya?mur ya?maz bunun sebebi ise; su damlalar?n?n s?cak ve kuru bir hava katman?ndan geçiyor olmas?d?r. Burada su damlalar? yeniden buharla??r ve ya?mur olu?maz.

ya?mur nedir

Hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, sa?anak ya?mur ya?arken ilk taneler her zaman daha iridir. Bunun sebebi de ya?mur damlalar?n?n yeryüzüne inerken so?uk ve nemli hava ile kar??la?mas?d?r. So?uk ve nemli katmandan geçen damlalar buharla?madan yeryüzüne inerler. Bu s?rada hacim yönünden büyüdükleri gibi havan?n nemini de ald?klar? için daha da büyürler. Ve sa?anak ya?murda ilk taneler daha büyük olur. Arkadan gelen damlalar ise nemi azalm?? bir katmandan geçtikleri için ilk tanelerden daha küçüktür.

Ya?murun ya?mas? için su damlalar?n?n belirli bir büyüklü?e gelmesi gerekti?in söylemi?tik. Bu da damlalar?n birbiri ile birle?mesi ile olmaktad?r. Bu birle?me 2 türlü olur. Çarp??ma ile birle?me ve kristalle?me ile birle?me.

1-Çarp??ma ?le Birle?me:
Buluttaki su tanecikleri rüzgar?n etkisi ile bir oraya bir buraya itilirler. Birbirlerine çarpt?kça birle?erek su damlac?klar?n? olu?tururlar. Olu?an su damlac?klar? da kümele?erek su damlalar?n? meydana getirirler. Bu damlalar belirli bir a??rl??a ula??nca havadan daha a??r hale gelerek yere ya?mur olarak dü?erler.

ya?mur nedir

2-Kristalle?me Yolu ?le Birle?me: Hava s?cakl??? birdenbire dü?erse su tanecikleri donarak buz kristallerini olu?tururlar. Bu kristaller yere dü?erken daha s?cak bir hava katman?n?n içinden geçer. Burada eriyip yeryüzüne ya?mur olarak iner.

Bu yaz?m?zda sizlere ya?murun olu?mas?n? anlatmaya çal??t?k. Ya?mur deyip geçmeyin. Bak?n ö?rendiniz bile nas?l olu?tu?unu!