Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Nasıl Oluşur ? » Hortum Nedir? Nasıl Oluşur?

Hortum Nedir? Nasıl Oluşur?

4390_zko_teardrop-300x197Dünya üzerinde çok çe?itli hava olaylar? bulunmaktad?r. Bu hava olaylar?ndan baz?lar? ise, olu?tu?unda do?al afet durumuna gelebilen olaylard?r. Hortum da, bu do?al afetlerden birisidir.

Hortum, kümülüs bulutlar? ile ba?lant?l? olarak silindir ?ekilinde dönerek gezen bir rüzgar türüdür. Bu “hortum” bulutlardan yere kadar uzan?r ve büyük y?k?c? güce sahip olan bir do?a felaketidir. Hortumlar hakk?nda bir bilimsel teori ilk olarak 1917 y?l?nda Alfred Wegener taraf?ndan üretilmi?tir ve bu teori günümüzde de do?ru olarak kabul edilmektedir.

Bir denizin ya da gölün üzerinde meydana gelen bir hortum, yerden emdi?i sular ile bir “Su hortumu” olu?turur.

Bir hortum’un olu?mas?;

Bir hortumun meydana gelmesi çok karma??kt?r, ve hâlâ tatmin edici bir bilimsel aç?klama ortaya sürülememi?tir. Ayr?nt?lara yönelik sorular?n hepsi cevapland?r?lamam?? olmas?na ra?men, bir hortum’un mekanik özellikleri iyi tan?nmaktad?r. Belli ko?ullar alt?nda dünyan?n her yerinde ve her zaman hortumlar olu?abilir. Atmosferin bir hortum üretmesinde, ne belli bir zaman ne de belli bir co?rafya s?n?r? bulunur. Ama bir hortum olu?ma olas?l??? az veya çok olan bölgeler ve zamanlar kabaca ?ekilde belirlenebilir (bunun ayr?nt?lar? daha a?a??da Klimatoloji ba?l??? alt?nda aç?klanm??t?r).

Bir hortum için elveri?li olan hava ko?ullar?
Bir hortumun olu?abilmesi için atmosferin yüksek bölümlerine kadar ç?kabilecek konveksiyon olmas? gerekir: Atmosferin katlar?n? zay?flatan, dik olarak gö?e ç?kan ve yükseldikçe so?uyan hava; atmosferin 1 – 2 kilometre yükseklerine kadar nemli hava bulunmas? ve bu nemli konveksiyonu ba?latacak, güne? ???klar?n?n yere çarpmas?yla olu?an bir s?cak hava termi?i.

Bu tür f?rt?nalar?n olu?mas? için katk?da bulunan di?er bir etken, havada ve bulutlardaki su buhar?ndabulunan ?s?d?r. Ancak kondensasyon ile etkili hale gelen bu ?s? katk?s? hali haz?rda var olan ?s? ile birlikte bir nemli konveksiyon’u mümkün k?lar. Nemli konveksiyon olmadan di?er ko?ullar, kücük-tromb denilen zarars?z hortumlar olu?turabilirler ama e?er bu küçük-tromb’lar nemli konveksiyon termi?i ile temasa geçerse bunlar da gerçek bir hortum olu?turabilir. Dünyan?n kuzey yar?mküresinde olu?an hortumlar, saatin tersi yönde, güney kümede olu?an hortumlar saat yönünde döner.

Mezosiklon hortumlar;
Mezosiklon hortumlar?n yukar?da anlat?lanlara ek özellikleri, iki ayr? yönden gelen rüzgar?n birbiri ile kesi?mesi; yani yükse?e do?ru yönlerinin degi?mesi. Bu ?artlar alt?nda dönerek yükselen bir rüzgara (mezosiklon’a) sahip olan bir “Süper-hücre” olusur. Bu Süper-hücre saatlerce sürebilir ve dev dolu taneleri, bardaktan bo?an?rcas?na ya?mur ve yukar?dan gelip yere çarpan 200 km/sa h?z?nda “dü?en-rüzgâr”lar yaratabilir. Böyle bir süper-hücre’nin bir hortum olu?turmas? olas?l??? %10-%20 civar?ndad?r.

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.

türk porno taksim escort mecidiyeköy escort ataköy escort bostancı escort maltepe escort kurtköy escort pendik escort kadıköy escort