Çiy nasıl oluşur?

0
110

Havadaki su buhar?n?n so?uk nesneler üzerinde su damlac?klar? ?eklinde yo?unla?mas? çiy olarak adland?r?l?r. Daha çok bahar ve yaz aylar?nda görülen bir do?a olay?d?r.

Gündüz ?s?nan cisimler gece so?urlar ve bu cisimler kendi etraflar?ndaki havan?n s?cakl???n? da dü?ürürler.

 

So?uk hava bünyesinde s?cak hava kadar su buhar? tutamaz. So?uk havada olu?an fazla su buhar? ise en yak?n cisimler üzerinde yo?unla??r ve su damlalar? ?eklini al?r.

Çiy olu?mas? ?u ko?ullara ba?l?d?r:

  • Havan?n nem oran? belli bir de?erin üstünde olmal?.
  • Hava s?cakl??? çiy noktas? diye adland?r?lan dereceye kadar dü?meli.
  • Gün içinde hava s?cak, gece ise aç?k ve durgun olmal?.

Gündüz yeryüzünün yeteri kadar ?s?nmamas? gece havan?n çiy noktas?na kadar so?umas?n? da engeller, bu nedenle so?uk günlerin ard?ndan çiy görülmez.
Rüzgarl? gecelerde hava so?uk cisimlerle daha az temas edece?inden çiy noktas?na kadar so?uma daha uzun sürer. Bulutlar ise yeryüzünden gelen ?s?n?n bir k?sm?n? geri yans?t?p cisimlerin so?umas?n? engeller. Bu nedenle rüzgarl? veya bulutlu gecelerden sonra da çiy görülmez.