Vinç Nedir? Vinç Hakkında Bilgi

0
40

Vinç hakk?nda k?sa bilgi. Vinç nedir hangi parçalardan olu?ur ve nas?l çal???r.

A??rl?klar? yükseklere kald?rmak için kullan?lan bir araçt?r. Genel olarak üç ana parçaya ayr?labilir. Bunlardan birincisi vincin topra?a oturdu?u büyük ve a??r gövde; ikincisi gövdeden e?ik olarak uzanan bir kol; üçüncüsü de gövde ve kol üzerinde kurulmu? olan çelik halat donan?m?d?r.

Çelik halat ikinci parça olan kolun üst ucundan a?a?? do?ru sarkar. Halat?n ucunda bir çengel vard?r. Kald?r?lmak istenen a??rl?k bu çengele as?l?r. Halat birçok makaralardan geçmektedir. Böylece a??rl??? kendinden çok küçük bir kuvvetle kald?rmak mümkün olur. Çünkü halat makaralara bir palanga yapacak biçimde sar?lm??t?r. Vincin gövde bölümünde as?l kuvvet kayna?? ve kumanda yeri bulunur. Halat?n ucu kuvvet kayna??na ba?lan?r. Vinci çal??t?racak olan dü?me ve kollarla a??rl?k istenilen yüksekli?e kald?r?l?r. Sonra da yere indirilir. Kuvvet kayna?? genel olarak bir motordur. Vincin çe?idine göre de?i?ik motorlar kullan?l?r. Motor seçiminde vincin kullan?laca?? yerin ?artlar? büyük rol oynar. Vinçlerde günümüzde genellikle dizel motoru kullan?l?r. Vinci çal??t?ran?n kumandas?na göre motor dönerek çelik halat? çeker ya da b?rak?r. Buna göre de halat?n öbür ucundaki yük, ya yukar? kalkar, ya da a?a?? iner.

Vinçler yap?l??lar?na göre çok çe?itlidirler. Baz?lar? tekerlekli yap?l?r. ?stenen yere çekilerek götürülürler. Baz?lar? bir yerden bir yere kendi kendine gidecek gibi yap?lm??t?r. Yani bu çe?it vinçler bir otomobil gibi hareket ederler. Çok büyük a??rl?klar? kald?ran vinçler daha çok sabittir. A??rl???n etkisiyle vincin devrilmemesi için gövde topra?a s?k?ca ba?lan?r. Gemilerde özellikle ?ileplerde yükleri ambara doldurup bo?altmak için vinçler kullan?l?r. Büyük binalar?n yap?lmas? s?ras?nda vinçler çok yararl? olur.

Vinci çal??t?ran motorun gücü ve çelik halat?n?n kal?nl??? vincin kald?raca?? yükün a??rl???n? s?n?rlar. Bir vincin kald?raca?? en büyük a??rl?k ton olarak üzerinde yaz?l?d?r. O vinçle ondan büyük a??rl?klar kald?r?lmamal?d?r. Kald?r?lmaya çal???ld??? takdirde ya çelik halat kopar ya da motor zorlanarak bozulur.