Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Nasıl Çalışır ? » Süzme ve Ayırma

Süzme ve Ayırma

Süzme, endüstride yayg?n bir biçinde kullan?l?r. Ta??tlarda klulan?lan makina ya??n?n temizlenmesinden, ?ehir suyunun ar?la?t?r?lmas?na kadar uzanan çok geni? bir uygulama alan? vard?r. Süzme, s?v?n?n, içindeki kat?lar?n tümünü ya da bir bölümünü tutan mekanik bir engelden geçirilmesiyle yap?l?r.

Süzgeçten geçen s?v? ak???n?n?n temel ilkeleleri ?unlard?r:

Süzme ortam?nda bas?nç fazla, süzgeç alan? da büyükse, ak?? h?z? yüksektir, süzücü tabaka kal?nsa ak?? h?z? dü?üktür.

S?v?y? süzgeçten geçirmek için gerekli  olan kuvvet çok önemlidir. Bu kuvvet üç yolla olu?turulabilir.  Yer çekimiyle vakum olu?turulmas?yla bas?nç uygulanmas?yla.

Süzgeçler, klulan?la engelin türüne göre  ba?l?ca üç gruba ayr?labilir, derin yatakl? süzgeçler, de?i?mez ortaml? süzgeçler, toz ortaml? süzgeçler, ayr?ca her grup süzgeçteki bas?nc?n olu?turulma biçimine ba?l? olarak, alt gruplara ayr?l?r.

Derin Yatakl? Süzgeçler : Bu süzgeçlerde süzgeç malzemesi, kum, çak?l, kömür gibi küçük parçac?klardan olu?mu? derin bir yatak biçimindedir. Kat? maddeler yüzeyde de?il, yatak içindeki kanallarda ve bo?luklarda tutulur. Yata??n ak?? yolundaki k?vr?mlara ba?l? olarak süzgeç, yata?? olu?turan parçac?klar aras?ndaki bo?luklardan daha küçük kat? parçalar?n? geçirmez. Ak???n tersine çevrilmesiyle, toplanan kat? at?larak bu süzgeçlerde temizlenebilir.

Yerçekimiyle Çal??an Derin Yatakl? Süzgeçler : Bunlar?n klasik örne?i, su tesisatlar?ndaki kum süzgeçleridir. Kum Süzgeci, derinli?i 3 m.yi bulan, tepesi, aç?k tu?la ya da beton bir odadan olu?ur. Genellikle, ?zgarada, süzülen suyu uzakla?t?rmaya yarayan su kanallar? vard?r. Hareket edebilen tab?n?n üstüne, tabakalar halinde kum konmu?tur. Tepelerden verilen su, kumdan ve su kanallar?ndan geçer. Yatak doldu?u zaman, ya ak??, bir pompa yard?m?yla geri çevrilir ya da kum yatak, bas?nçl? havayla bozulur. bu sistemlerde yüzey alanlar? 200 m’yi bulan birimler vard?r.

Bas?nçla Çal??an Derin Yatakl? Süzgeçler : Bu süzgeçler, daha az miktarda suyu süzmede kullan?l?r. Söz gelimi, yüzme havuzu suyu, fabrikalar ve elektrik istasyonlar? için ?rmaklardan al?nan su endüstride ar?tmada kullan?lan su gibi, uzakla?t?r?lmas? gereken kat? madde miktar?n?n az oldu?u durumlarda, bunlardan yararlan?l?r.

Kum ya da benzeri madde içeren yatak, dü?ey yada yatay silindir biçimli, bas?nçl? bir boruyla çevrilmi?tir. Yatak, silindir taban?n?n hemen üstündeki gözenekli levhayla desteklenir. Bu levha ayn? zamanda, süzme s?ras?nda s?v?n?n alta süzülmesini, bas?nçl? havan?n da??lmas?n? ve temizleme s?ras?nda temizleme suyununun geri akmas?n? sa?lar. Süzülecek s?v?, yata??n üstünden pompayla bas?nç alt?nda verilir. birimlerin yüzey alanlar? 30 m2 ye kadar olabilir.

 

Yaz?n?n devam? için t?klay?n?z….

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.