Saat Nasıl Çalışır ?

0
31

Günün hangi saatinde oldu?umuzu gösteren aletlerdir.
Saatin içinde birbirine ba?l? be? ayr? çark bulunur. Saat kuruldu?u zaman zemberek s?k??t?r?lm?? olur. Kurgu bo?ald?kça birinci çark her sekiz saatte bir devir yapacak ?ekilde döner.

Bu çark ikinci çark?n dönmesini sa?lar. ?kinci çark daha küçüktür ve h?z? da birinci çark?n h?z?n?n sekizde biri kadard?r. Bir ba?ka deyimle, ikinci çark bir saat içinde tek bir devir yapar. Dakika kolu ve saat kolu do?rudan do?ruya bu çarka ba?l?d?r. Ancak saat kolu bir ba?ka di?li çark taraf?ndan yönetilmektedir ve her on iki saatte tam bir devir yapmaktad?r. ?kinci çark üçüncü çark?, üçüncü çark da dördüncüyü çal??t?r?r. Be?inci çark rakkas kolunun bir parças?d?r. Rakkas parças?, bir rakkas çark?, bir denge çark? ve bir de yaydan olu?ur. Rakkas kolu zemberek taraf?ndan serbest b?rak?lan enerjiyi ayarlar. Denge çark? üzerinde bulunan yay sarkaç görevini yapar.Yay?n düzenli hareketi zaman aral?klar?n? ayarlar. Denge çark? rakkas çark?ndan iletilen itimlerle i?ler. Rakkas kolunun hareketi ise zemberek taraf?ndan ayarlan?r. Denge çark? hareket etmeye ba?lad???nda yay? iter. Yay denge çark?n? ters yönde çeker. Bu nedenle denge çark? ileri geri hareket eder. Bu hareket s?ras?nda denge çark? üzerinde bulunan i?ne ya da di?lilerden biri di?li rakkas çark? üzerine vurgu yapar ve bir dakika süreyle bu vurguyu tutar. Denge çark?ndaki di?li, rakkas kolu üzerindeki di?lilere uyarken rakkas çark? da geri çekilir. Bu geriye çekilme yay? etkiler ve hareket halinde tutar. Rakkas çark? bir sonraki di?li taraf?ndan durdurulana kadar döner. Denge çark?n?n düzenli çal??mas? rakkas çark?n? her seferinde bir di?liden di?erine geçecek kadar döndürür. Her di?liden geçerken çark belli bir ses ç?kar?r.