İşlemci Nedir ? Nasıl Çalışır ?

0
23

??lemci Nedir ? Nas?l Çal???r ?

Tan?m?

K?saca CPU ( Central Process Unit ) yani Merkezi ??lem Birimi’dir. ??lemci için bilgisayar?n beynidir diyebiliriz. Ad?ndan anla??ld??? gibi bilgisayardaki i?lemleri gerçekle?tiren ve gerekli yerlere gönderen elemand?r.Konuyu basitçe anlatmak gerekirse bilgisayar üzerinden yapt???m?z her?ey i?lemciye muhakkak u?rar. Yani klavyedeki bir tu?a basmam?z, fareyi hareket ettirmemiz birebir olarak i?lemcide gerçekle?ir.

Tarihçesi

?lk i?lemciler belli i?lemleri ve ço?u zamanda yaln?zca tek bir i?lemi gerçekle?tirmek için üretilmi?lerdir. Ancak üretilen bu i?lemcilerin hem maliyeti çok yüksekti hem de yapt??? i? s?n?rl?yd?. 1970?lerde mikroi?lemcilerin üretilmesiyle i?lemci tasar?mlar? ve kullan?m alanlar? oldukça de?i?ti. ?lk mikroi?lemci Intel 4004?ün üretilmesi (1971) ve bunu takiben ilk geni? çapl? kullan?m alan?na sahip olan Intel 8080?nin üretilmesi (1974) ile merkez i?lem birimini yürütme metodlar? tamamiyle de?i?im gösterdi ve geli?en teknoloji ile birlikte küçük boyutlu bilgisayarlar ve cep telefonlar?n?n üretilmesi küçük bir i?lemcinin geli?tirilmesini zorunlu k?ld?. Bu sayede i?lemcilerin kullan?m alanlar? geni?ledi ve hayat?m?z?n vazgeçilmez bir parças? oldu. Günümüzde i?lemciler; otomobiller, cep telefonlar?, bilgisayarlar ve daha bir çok üründe kullan?lmaktad?r.

Mikroi?lemciler Nas?l Çal???r ?

Mikroi?lemcilerin yap?s?nda milyonlarca transistör denilen yar? iletken malzeme bulunmaktad?r.Elektrik sinyalleri bu transistörlerden geçer ve toplama, çarpma, ç?karma ve bölme gibi temel matematiksel i?lemlere dönü?türülür.Bu i?lemleri yapan bölüme ALU(Arithmetic Logic Unit) denir. Bunun d???nda i?lemcide veriyollar?, çe?itli kontrol ve denetleme bile?enleri bulunur.

??lemcinin Temel Bile?enleri

ALU (Aritmetik ve Mant?ksal ??lem Birimi) : Mikroi?lemcinin birinci derece önem ta??yan birimidir.Toplama, ç?karma, çarpma, bölme komutlar?n? dönü?türür. Alu’nun ne kadar fonksiyonu varsa i?lemci o kadar de?er kazan?r.

Komut Çözücü (Instruction Decoder): ??lemcinin yapmas? gereken kodlar?n icras? için gerekli i?lemleri ba?lat?r ve komutun çal??t?r?lmas? için gerekli i?lemleri belirler.

Kaydediciler (Registers): Anabellekteki veriler i?lenmek üzere merkezi i?lem birimine ta??n?r burada verilerin i?lenmesi s?ras?nda geçici olarak kaydedicilerde bekletilirler.

Veriyolu (Bus): ??lemcinin di?er donan?m birimleri ile ba?lant?s?n? sa?layan iletken elektriksel yollard?r.