Dizel Motoru Nedir? Nasıl Çalışır?

0
41

Benzin yani Otto motorundan 16 y?l sonra, 1892 y?l?nda Alman mühendis Rudolf Diesel taraf?ndan bulunmu?tur. Benzinli motorlarla temelde birçok özelli?i ayn?d?r. Tek fark? piston içerisinde s?k??t?r?lan?n yak?t + hava kar???m? de?il sadece hava olmas?d?r.

S?k??t?r?lan hava belirli bir bas?nç ve s?çakl??a ula?t???nda yüksek bas?nçl? enjektörden yak?t püskürtülür ve s?k??an s?cak havan?n içerisinde yak?t?n patlamas? ile piston a?a?? do?ru itilir. Benzin motoruyla olan temel fark budur fakat bunun avantajlar? ve dezavantajlar? vard?r. Dizel motorunun en büyük avantaj?, yanman?n hava içerisine enjekte edilen yak?t ile sa?lanmas? sonucunda daha kusursuz gerçekle?mesi ve buna ba?l? olarak daha verimli olmas?d?r. Benzin motorlar?n?n %20 seviyesinde olan motor verimlerinden bahsetmi?tik, dizel motorlarda ise bu verim %40??n üzerindedir. Bu sayede dizel motorla benzinli motora göre ayn? miktar yak?tla daha fazla yol katedilebilir. Yanma kuvvetli gerçekle?ti?inden çeki? yani tork daha fazlad?r ve ara h?zlanmalar? daha iyi gerçekle?tirirler fakat fazla devir yapamad?klar?ndan çabuk kesilirler. Fazla devir yapamamalar?n?n sebebi, dizel motorlar?n?n daha kuvvetli bir motor blo?una ve yine daha dayan?kl? piston ve silindirlerden olu?mas?ndand?r. Daha dayan?kl? malzeme daha a??r metal anlam?na geldi?inden pistonlar? 4000 devirden daha h?zl? çevirmeleri pek mümkün de?ildir. Benzinli motorlar? ise, 6000 devire rahatl?kla ç?kabilirler. Dizel motorlar?ndaki yüksek bas?nçl? yanma olay? neticesinde daha kaliteli malzemelerden üretilen motor parçalar? motorun maliyetini de artt?rmaktad?r. Bunun yan?nda bak?m s?kl??? ve bir ar?za durumunda daha ciddi sorunlar?n olu?mas? da dezavantajlar?ndand?r. Sonuçta dizel motorlar sa?lad?klar? iyi yanma ve güçlü çeki? ile kamyon ve otobüs gibi fazla güç de?il çeki? gereken alanlarda yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Benzin motorlar? ise, daha fazla güç istenen binek otomobiller ve jipler gibi küçük araçlarda tercih edilmektedir.