Orhan Gencebay Kimdir ?

0
45

Orhan Gencebay 4 A?ustos 1944 tarihinde Samsun’da do?du. Orhan Gencebay kimdir ? Müzi?e 6 ya??nda Klasik Bat? Müzi?i sanatç?s? Emin Tarakç?’dan keman ve mandolin dersleri alarak ba?lad?. 7 ya??nda Türk Müzi?i ve ba?lamaya ba?lad?. 10 ya??nda beste çal??malar?na ba?lad?.

13 ya??nda babas?n?n te?vikiyle Türk Sanat Müzi?i ve tamburla tan??t?. Samsun’daki ve istanbul’daki halk evleri, müzik cemiyetleri ve müzik derneklerinde çal??t?. ?stanbul Belediye Konservatuar?’na girdi ve icra heyetinde bulundu. 16 ya??ndan itibaren caz ve rock müzi?i ile ilgilendi. Bat? nefesli sazlar?ndan olu?an orkestralarda tenor saz çalarak görev yapt?. 20 ve 22 ya?lar?nda Ankara ve ?stanbul Radyoevi TRT s?navlar?na girdi. S?navlar?, ba?ar?yla kazand?. 1967 y?l?nda istanbul Radyo Evi’nde bir süre çal??t? ve ayr?ld?. 1968 y?l?nda kendi sesiyle yorumlad??? ilk 45?lik pla?? ç?kard?. Orhan Gencebay Biyografi :
Bugün 1000?e yak?n bestesi vard?r.

400?e yak?n bestesini, kendi sesiyle seslendirdi. 90?a yak?n filmde müzik direktörlü?ü yapt?. 36 sinema filminde ba?rol oynad?. Televizyon için diziler ve Show programlar? yapt?. Müzikte, Arabesk olarak adland?r?lan ak?m?n mimarlar?ndan oldu. Bu konuda ara?t?rmalar ve serbest çal??malar yapt?. 1999 y?l?nda Devlet Sanatç?s? unvan? verildi.

?stanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen geceye davetliler, k?rm?z? hal?dan geçerek giri? yapt?. Gece, Orhan Gencebay’?n sesinden Anadolu medeniyetlerinin kültürlere etkisinin anlat?ld??? bir sunumla ba?lad?.

Çe?itli yörelerden halk danslar?n?n sunuldu?u gecede, Gencebay’?n hayat hikayesi de foto?raflar e?li?inde anlat?ld?. Gecede, Halit K?vanç, Erkan Yolaç, Beyaz?t Öztürk, ?afak Sezer, Ece Erken, Vatan ?a?maz ve Saba Tümer sunucu olarak görev ald?. Erkan Yolaç, sunum yapt??? bölümde Orhan Gencebay’? sahneye davet ederek, “Evet-Hay?r” yar??mas? oynad?. Yolaç’?n sorular? ve Gencebay’?n yan?tlar? davetlileri güldürdü ve yo?un alk?? ald?.

ORHAN GENCEBAY’IN KONU?MASI

Geceye e?i Sevim Emre ile birlikte kat?lan Orhan Gencebay, yapt??? konu?mada konuklar?n? “berhudar olunuz” diye selamlad?.“Berhudar ol” deyimini dedesinden ö?rendi?ini anlatan Gencebay, “O kadar güzel ki, ‘berhudar ol’ demek. Allah’?n bütün güzellikleri senin üzerinde olsun, yaradan seninle olsun anlam?nda bir deyim. Bu deyimi çok seviyorum” dedi.

Bu tür gecelerin genelde insanlar?n vefat?ndan sonra yap?ld???n? ifade eden Gencebay, “Ama böyle bir gece, sa?l???mda bana k?smet oldu. Belki ilk oluyor onun için ayr? bir mutluluk duyuyorum, son derece duygulan?yorum. Berhudar olun demekten kendimi alam?yorum” ifadesini kulland?.

Tüm bestelerinde, sevgi, sayg?, ho?görü, birlikte olmak ve insanl??? anlatmaya çal??t???n?, son albümünü de 32 dostunun katk?s?yla yapt???n? anlatan Gencebay, “Onlara müte?ekkirim. Bu albümü yaparak bana onur ve gurur verdiler. Türkiye’de ve dünyada ilk defa yap?lm??. Bu albümün isim annesi Sevim Han?m’d?r. ‘Orhan Gencebay ile Bir Ömür’ dedi. Te?ekkür ediyorum” ?eklinde konu?tu.

Orhan Gencebay kimdir , Orhan Gencebay hayat?

“ALBÜM 7 SENEN?N REKORUNU KIRDI”

Geceyi düzenleyen Poll Production Yönetim Kurulu Ba?kan? Polat Ya?c? da Orhan Gencebay’?n ya?ayan bir efsane oldu?unu, hayattayken bir ?eyler yapmak için yola ç?kt?klar?n? ve bu geceyi düzenlediklerini anlatt?.

Albümün önemli bir ba?ar? grafi?i çizdi?ini, Unkapan?’n? hareketlendirdi?ini belirten Ya?c?, “Albüm 20 günde 600 bin satarak, 7 senenin rekorunu k?rd?” dedi.

Bu gecenin albümün lansman gecesi olmad???n?, Orhan Gencebay’?n onur ve gurur gecesi oldu?unu vurgulayan Ya?c?, “Albümdeki bütün sanatç?lar sahneye ç?kacak gibi bir bask? yap?lmad?. Sadece 60 y?l?n? müzi?e veren çok önemli bir müzik adam?n?n onur ve gurur gecesini yapt?k. Bu bir vefa gecesiydi. Sahneye ç?kan sanatç?lar kadar ç?kmayanlara da te?ekkür ediyoruz” ?eklinde konu?tu.

Ya?c?, gecenin masraflar?n?n yüzde 20?sinin sponsorlardan, gerisinin de kendisi ile Orhan Gencebay taraf?ndan kar??land???n? bildirdi.

3700 DAVETL? AYAKTA ALKI?LADI

Gecede, Orhan Gencebay’?n, 32 sanatç?n?n eserlerini seslendirmesiyle ç?kard??? “Orhan Gencebay’la Bir Ömür” albümünde yer alan ?ark?lar söylendi.

Gecede, Berkay “Dünya Dönüyor”, Demet Akal?n “Fark?nda m?s?n”, Deniz Seki “Benim Dünyam”, Duman “Gönül”, Emel Say?n “Hayat Devam Ediyor”, Hande Yener “Kaderimin Oyunu”, ?zel “Kabahat Seni Sevende”, Kutsi “Ben O Zaman Ölürüm”, Manga “Ya Evde Yoksan”, Mustafa Ceceli “Yarabbim”, Nükhet Duru “Gitti de Gitti”, Özcan Deniz “Vazgeç Gönlüm”, Seksendört “Dokunma”, Sezen Aksu “Ak?am Güne?i”, Volkan Konak “Gurbet”, Y?ld?z Tilbe “A?k?m? Sakla”, Y?ld?z Usmanova “Neyi De?i?tirdik ki”, Zara “Dilenci” ve Zerrin Özer “Sev Dedi Gözlerim” adl? ?ark?lar? seslendirdi.

Gecenin sonunda dev ekranlara Atatürk ile geçti?imiz günlerde hayat?n? kaybeden tiyatro sanatç?s? Erol Günayd?n’?n foto?raflar? yans?t?ld?. Bu s?rada ekranda yer alan Atatürk’ün “Efendiler… Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurba?kan? olabilirsiniz, fakat sanatç? olamazs?n?z” sözleri ayakta alk??land?.

Geceye, Ak Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, ?stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba? ile sanatç?lar?n da aralar?nda bulundu?u 3700 davetli kat?ld?. (19 Ekim 2012)

Orhan Gencebay kimdir …