Hürrem Sultan’ın Hayatı

0
69

Muhte?em dönemde a?k için her ?eye gö?üs germi?,cad? at?flar?na maruz kalm??,ölümle burun buruna gelmi?,maruz b?rak?ld??? at?flara ra?men kal?c? sevaplarda bulunmu?,o?ullar? için ya?am?? bir kad?n.Hay?r büyücü de?il a??k, onlar?n a?k? dönemin en derini ve hala yank?lar?n? sürdüren bir a?k.Onlar a?k-? derun(içten a?k).

1500 tarihinde dünyaya baz?lar?m?z?n deyimiyle ‘Osmanl? cad?s?’ baz?lar?m?z deyimiyle ‘A?kla doldurulmu? anne’ geldi. Daha 20 ya??nda annelikle tan??m??, suikasta maruz kalm?? bir kad?nd?.Kimi rivayetlerde ilk ad? Nastasya kimi rivayetlerde Alexandra ama Ukrayna’da Roxalana(dikenli gül) diye biliniyor.Osmanl? ise onu yüzümüzü güldüren Hürrem diye tan?d?.

O muhte?em dönemin a?k?,kar?s?,sultan? ve Kanuni’nin sebebi varl???yd?. Tatarlar taraf?ndan Osmanl?ya sat?lan bu kad?n belkide intikam ate?iyle yan?yor ve yak?yordu. Taa ki sultan?n?,hükümdar?n? görene kadar.Evet Sultan Süleyman Haz Hazretlerinden kimi zamanda Muhibbi den bahsediyorum. Bu kad?n? di?er cariyelerden ay?ran neydi? Peki ya Gülbahar dan? Çok mu güzeldi?Yoksa halk?n bulundu?u at?flardaki gibi büyücü müydü? Çekici,gücü kuvveti yerinde,genç,becerikli,tutkulu ve en az bir fiil(hayvanlar?n en zekisi) kadar zekiydi.Belkide bu özellikler cihan devletinin 10.hükümdar?n?n yan?na yak??an en mübarek kad?n yap?yordu Hürrem’i.

1 y?l içinde Kanuni Sultan Süleyman’a gençlik a?k? Gülbahar’? unutturmu?, üst üste ?ehzadeler do?urmu?, hür kad?n yap?lm??, nikah k?yd?rm??, Osmanl?n?n kan kokusuna bürünmü? cennetinde saf ve masumca a??k olmu? bir kad?nd?. Kanuni a?k?ndan Muhibbi olmu?tu.Bu hatunu farkl? k?lanlardan biride korkusuzdu(ölümden korkan ölümle daha çabuk tan???rm??) ö?renme merak? ve her aç?dan hükümdara hissettirdi?i duyguydu.

Devlet i?lerinden,sava?lardan,ölümlerden ve saray?n gürültüsünden bunalm?? Kanuni mutlulu?u Hürrem ile ar?yordu.A?klar? Osmanl?’n?n karanl?k gecelerinde dahi mum ????? gibi par?ld?yordu.
1521 tarihinde ad?n?n manas?n? Fatih Sultan Mehmed den alan bir ?ehzade do?urdu Hürrem Sultan. Sadece 1 y?l sonra 1522?de a?klar?n?n ‘ay parças? Mihrimah’ dünyaya geldi. Hürrem ve Kanuni’nin dostu ?brahim birbirlerini sevmiyorlard? çünkü payla?amad?klar? bir hükümdar vard?.

Hürrem Sultan kad?n oldu?u kadar zekiydi de bu bir avantaj ve asl?nda dezavantajd?. 1524?de ?ehzade Selim’i de do?urdu Hürrem Sultan.Üst üste ?ehzadeler verdi?i gibi Kanuniyle a?klar? ilk günkü gibi diri ve tutkuluydu. 1525?de Beyaz?t ve 1531?de ac?l? evlat Cihangir do?du. Bir rivayete göre Hürrem Sultan, Cihangir’e gebeyken, çabuk pes edip 11 y?l sonra a?k?n? hat?rlayan  Gülbahar’?n ve ?brahim’in hamamda y?lanl? suikastine maruz kalm??t?.Bundan ötürü mü bilinmez ama Cihangir kamburdu.Anne Hürrem Haseki ve babas? Kanuni Sultan Süleyman onu ?efkatle büyütüyorlard?.

1534?de K?r?ml?, Hürrem Sultan’? saraya ilk geldi?inde seven güçlendikçe elini alt?ndan çeken Hafsa Valide Sultan ölmü? haremin yeni hükümdar? Hürrem Haseki haline gelmi?ti. 1536?da kimi tarih yazarlar? ölüm sebebini Hürrem Sultandan ötürü görse de Kanuni’nin Beyhan Sultan aksine öz karde?i Hatice Sultan? aldatma ve kendini güçlendikçe hünkar?n yerine koydu?u için infaz edildi ?brahim.E?er ortada bir oyun varsayd? bu saray oyununu her aç?dan Hürrem Sultan kazanm??t?. 1543?de y?k?ld? bu güç. Veliaht gördü?ü o?lu Mehmed amans?z bir hastal?ktan eceliyle ölmü?tü.
??te burada ve sessizce ba?lad??? biliniyor Hürrem Sultan’?n ölüm sebebi.O?ullar?n? korumakt? tek amac?.Osmanl?n?n çökü?üyle suçlanan kad?n en ba?ta bir anneydi.O?ullar? ve Mihrimah’? kuca??na ald???nda annelikle y?kanm??, intikam ate?i sonsuza dek sönmü?tü. Mehmed’in ölümünden sonra s?ra hangi evlad?n?n tahta ç?kaca??ndayd?.Babas?na benzeyen Beyaz?t’? veliaht olarak görüyordu Haseki.Bir rivayette bilinir ki Hürrem Sultan ve Beyaz?t aras?ndaki konu?ma:

“Selim veliaht, Beyaz?t’?m fakat yiyor ve içiyor sadece.Tahta geçerse iyi olmaz.” demi? ve rivayette Haseki’nin sözleriyle Beyaz?t’?n arkas?nda oldu?u belirtilmi?ti.H?rsla büyümü? Mustafa ise saatler boyunca k?l?ç çal??arak taht? garantiledi?ini san?yordu tabii ki tehlikenin fark?ndayd? da. 1553 y?l?nda Mustafa öldürüldü.Üvey karde?i olsa da Cihangir’e büyük ilgi gösteriyordu bu durum Cihangir’in ayn? y?l?ndaki ölüm sebebine ba?land?.

Evlatlar?n? üst üste kaybeden ac?l? anneyi ayakta tutan a?kt? sadece.Kanuni a?k?n?n son nefesine kadar elini tutmu?.Hastal???nda Hürrem Sultan Hamam?n? yapt?rm??t?.Hürrem sa?l???nda da Haseki Külliyesi,Haseki Hastahanesi ve binlerce sevap kazanaca?? iyilikler yapm??t?.Haseki’nin ölümünden sonra halk aç ve ac?l? kalm??,hünkar hayata küsmü?tü.Çok ac? çekmi?ti Sultan.Osmanl?n?n çökü?ü olarak suçlanmas?n?n sebeplerinden biri ise görünü? ve davran?? olarak 1566?da tahta o?lu Selim’in ç?kmas?yd?. Beyaz?t’a ne oldu diyecek olursan?z.? Babas? ve a?abeyi taraf?ndan kaçt??? ?ran’da 1561?de o?ullar?yla birlikte feci bir ?ekilde öldürüldü.

Büyük bir tarih olay?n?n yan? s?ra cariyelikten hasekili?e yükselen Hürrem Sultan’?n hayat? büyük bir derste asl?nda: ‘Hayat? ya?an?r k?lan;amac?na ula?mak oldu?u kadar bu amaç için verilen mücadeledir de.Hatta hayat?n amac?, bu mücadeledeki mutluluk anlar?n?n toplam?d?r.’ Tarih aç?s?ndan bakarsak da Hürrem Haseki’nin hayat? a?k ve büyük tutkunun yan? s?ra belkide ba?ar? veya bo?una gayretti…

Onlar?n a?k? mektuplarda,?iirlerde bile görkemini korumakta.Ukrayna’da, Osmanl? s?ras?nda söylenilen at?flardan yapt??? sevaplar sayesinde kurtulan bu görkemli kad?n?n bir an?t? dahi bulunmakta.
Bu tutkulu a?klar?n türbelerine gidip dua okumak veya ölü bedenlerinin bile a?kla yatt??? atmosferi ya?amak istiyorsan?z Mimar Sinan’a yapt?r?lan Süleymaniye Camiisinde bulunan Hürrem Haseki Sultan’?n ve Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Türbelerini ziyaret etmelisiniz.

Bu yaz?y? bitirmek bence ?u sözle ho?tur:
“Can cefadan usan?r ya sefadan da.”