George Ferris Kimdir ?

0
23

George Ferris, George Ferris, Kimdir? George Ferris 154. do?um günü Google logo ile kutlad?, George Ferris kimdir? George Washington Gale Ferris Jr 14 ?ubat 1859 tarihinde do?mu?tur, 22 Kas?m 1896 ölen Amerikal? mühendistir.


Chicago Dünya Fuar?’nda ilk dönme dolap 21 Haziran 1893 tarihinde hizmete aç?lm??t?r. Bu dönme dolap (tekerlek çap?) 250 metre boyunda, 25 katl? bir binan?n yüksekli?indeydi ve üzerinde 36 ah?ap araba bulunuyordu. Her koltuk 40 ki?i oturabiliyor ve toplamda 2160 ki?i ta??yabiliyordu. Her araç, 13 metre geni?li?inde, 27 metre uzunlu?unda ve 9 metre boyunda idi. Tekerlek iki adet 1000 beygir motor taraf?ndan destekleniyor ve 4.000 tonun üzerinde yük kald?r?yordu.

George Ferris 1843 y?l?nda do?du. Frederick Hyde ad?nda bir a?abeyi vard?. 1864 y?l?nda, Ferris’in do?du be? y?l sonra, ailesi Nevada da bir çiflik sat?n ald? ve orada ya?amayaba?lad?lar. Daha sonra ?ki y?l boyunca, Carson Valley ya?ad?.

Ferris 1870’lerde K?demli bir peyzaj sanatç?s? idi. ya?ad??? Carson City’de önemli bir tar?mc? oldu ve ?ehir boyunca dikmek için a?aç ithal edildi. George Ferris y?l?nda Kaliforniya Harp kat?lmak üzere,1875 y?l?nda b?rakt??? Oakland okulundan 1876’da mezun oldu. Rensselaer Polytechnic Institute bölümü Kurucu Üyesi olan Troy ile, NewYork ?ehrinde, 1881 y?l?nda Chi Phi Karde?lik ve bir üyeli Mühendisleri derne?ini kurdu ve okudu?u ?n?aat Mühendisli?i bölümünden mezun oldu.

Ferris kariyerinde  Pennsylvania demiryolunu ve bir çok köprü yapt?.

22 Kas?m 1896 tarihinde Pittsburgh at bulunan Mercy Hastane kald?r?lan  George Ferris k?sa bir süre sonra vefat etti. Mezar? Pennsylvania’da bulunmaktad?r.