Acun Ilıcalı Kimdir ?

0
91

Acun Il?cal?, Ergün ve ?lknur Il?cal?’n?n ikinci o?ullar? olarak, 29 May?s 1969’da Edirne’de do?du. Ömer Cenker Il?cal? ad?nda bir a?abeyi olan Il?cal?’n?n ailesi Erzurum’un Il?ca ilçesindendir. ?lkokul ve ortaokul hayat? Edirne ?stiklâl ?lkö?retim Okulu’nda geçmi?tir. Kad?köy Maarif Koleji orta bölümünü ve Kad?köy Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra ?stanbul Üniversitesi’nin ?ngilizce ö?retmenli?i bölümünü kazanm??t?r. Fakat o okulda okumay?p, televizyonculu?u seçmi?tir.

Ya?am öyküsü

Acun Il?cal?, Ergün ve ?lknur Il?cal?’n?n ikinci o?ullar? olarak, 29 May?s 1969’da Edirne’de do?du. Ömer Cenker Il?cal? ad?nda bir a?abeyi olan Il?cal?’n?n ailesi Erzurum’un Il?ca ilçesindendir. ?lkokul ve ortaokul hayat? Edirne ?stiklâl ?lkö?retim Okulu’nda geçmi?tir. Kad?köy Maarif Koleji orta bölümünü ve Kad?köy Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra ?stanbul Üniversitesi’nin ?ngilizce ö?retmenli?i bölümünü kazanm??t?r. Fakat o okulda okumay?p, televizyonculu?u seçmi?tir.

On dokuz ya??nda evlenmi? ve bu evlilikten Banu ad?nda bir k?z çocu?u dünyaya gelmi?tir. Yirmi bir ya??ndayken, k?z? do?duktan dokuz ay sonra ailesini kaybetmi?tir. Daha sonra ilk e?inden bo?anm??t?r.[1] ?kinci evlili?ini ise 2003 y?l?nda Zeynep Il?cal?’yla yapm??t?r ve bu evlili?inden ise Leyla ve Yasemin adlar?nda iki k?z çocu?una sahiptir.

Ba?dat Caddesi’nde ciddi bir motosiklet kazas? geçirmi?tir. Kazada yan?nda olan yak?n arkada?? vefat ederken, kendisinin kolu k?r?lm??; otuz alt? diki?li bir ameliyatla koluna platin tak?lm??t?r.[1]

Kariyeri

1995 y?l?nda bir kot dükkân? açarak ticarete at?lm??; fakat iflas etmi?tir. Bir arkada?? vas?tas?yla ?lker Yasin’le tan??an Il?cal?, futbol bilgisiyle onu etkilemeyi ba?ar?nca denenmek üzere i?e al?nm??t?r. Be?ikta? muhabiriyken futbolcularla samimi olup özel röportajlar yapmay? ba?ar?nca y?ld?z? parlam?? ve daha sonra ?ansal Büyüka’n?n ekibine transfer olmu?tur. Televole’nin spor magazin program? oldu?u y?llarda bu program içerisinde kendine ait bir bölüm sunmaya ve bu bölüm dâhilinde dünyay? dola?maya ba?lam??t?r. Ard?ndan bu bölümü 2002 y?l?nda Acun Firarda ad? alt?nda ayr? bir program yaparak sunmaya devam etmi?tir. Bu kapsamda yüz be? ülke gezmi?tir[2]. 2005 y?l?nda Acun Medya adl? prodüksiyon ?irketini kurmu?tur; Fear Factor, Survivor K?zlar – Erkekler, Survivor Türkiye – Yunanistan, Survivor Aslanlar – Kanaryalar, Var m?s?n Yok musun, Devler Ligi, Yetenek Sizsiniz, Yok Böyle Dans, Survivor Ünlüler – Gönüllüler ve O Ses Türkiye programlar?n?n yap?mc?s?, jürisi ve sunucusu olmu?tur. Ayr?ca U?ur Dündar’?n sunmu? oldu?u Yoksa Rüya m?? ve Behzat Uygur’un sunmu? oldu?u Söyle Söyleyebilirsen programlar?n?n yap?mlar? da Acun Il?cal? taraf?ndan gerçekle?tirilmi?tir.

Ayr?ca ba?ta Türkiye’deki üniversiteler olmak üzere, Anadolu’nun çe?itli yerlerinde stand-up gösterileri yapm??t?r; bu gösterilerinde meslek hayat? boyunca ba??na gelenleri mizahi bir dille izleyicilere aktarm??t?r.

Ele?tiriler

17.02.2013 tarihinde yay?nlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye yar??mas?nda bir yar??mac?n?n üzerindeki Türk bayra??n?n sansürlenmesi sosyal medyada büyük tepki çekmi?tir.[2]

Ödülleri

  • En ?yi Erkek Sunucu Alt?n Ar?lar Ödülü
  • Il?cal?, 2007 y?l?nda Kad?köy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derne?i taraf?ndan Kristal Mart? ödülüne lay?k bulunmu?tur.