Zurna Nedir?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Erik, kay?s?, ?im?ir gibi a?açlar?ndan yap?lan zurna üç parçadan olu?maktad?r. En büyük parças? olan k?sm?na; Lüle, kam??tan yap?lan küçük parçaya; Z?pç?k ya da sipsi, kam??la büyük parça aras?nda bulunan k?sma ise Dil ad? verilmektedir.Dilin büyük ve yuvarlak olan k?sm?, lülenin içerisine yerle?tirilir. Lülenin ön taraf?nda 7, arka k?sm?nda ise 1 adet olmak üzere toplam 8 delik bulunmaktad?r. Kam?? k?sm?na geçirilen çember ?eklindeki aparata, a??zl?k ad? verilir. En altta bulunan kalak k?sm? ise konik yani daire biçimindedir.
Zurnan?n ses aral??? çok geni? olmamakla birlikte, iki oktav ses ç?karmak ba?ar? say?labilecek bir durumdur. Ses aral??? dar olmas?na kar??n, zurnan?n sesi oldukça gür ve çarp?c?d?r.
Zurnan?n en küçü?üne, cura ya da zil zurna, orta büyüklükte olan?na, orta kaba zurna, en büyü?üne ise kaba zurna denilmektedir. Farkl? boyutlarda olmas?na kar??n standart bir ölçüsü olmasa da orta kaba zurnan?n boyutu yakla??k olarak, 30 – 35 santim aras?ndad?r. Zurna, belirli seslere göre yap?labilen bir çalg?d?r. Bu bak?mdan yap?ld??? sese göre uzunlu?u da de?i?mektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.