Zona Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
86

4390_zko_teardrop-300x197Vücut direncinin dü?tü?ü durumlarda devreye girme ihtimali yüksek olan zona virüsünün ilk belirtileri; yanma, ka??nma, batma hissidir. Daha sonraki evrelerde sulu iltihaplar ve döküntü olarak kar??m?za ç?kar. Ki?i zona olan bölgede derinden a?r? hisseder ve bu duyarl? bölgeye dokunamaz. Ba? a?r?s? ve ate?le birlikte akseden bu hastal?k döküntü ba?lad?ktan sonra doktorlar taraf?ndan kolayl?kla te?his edilebilir.A??r stresin, ate?li hastal?klar?n ve a??r travman?n tetikleyicisidir. Bir grup döküntü olan zona hastay? a?r?larla çok rahats?z eder. Sinir sistemini etkileyen bir hastal?k oldu?u için, hemen tedavi edilmezse vücutta ba?ka hastal?klara sebep olabilir. Vücut bu dönemde çok hassas oldu?u için enfeksiyon kapma riski göz önünde bulundurulmal?d?r. Enfeksiyon iyile?meyi geciktirebilir.

Zonan?n tedavisi öncelikli olarak yatak istirahatidir. Bu sayede vücut kendini toparlayacak ve normal ritmine kavu?acakt?r. Bunun yan? s?ra ilaç tedavisine devam edilmelidir. Vücuttaki ?iddetli a?r?y? giderecek a?r? kesiciler kullan?labilir. Bir kaç hafta içinde düzelecek zona tedavisini h?zland?rmak için vücut direncini art?racak vitaminler faydal? olabilir.
Hastal???n tekrarlamas? ender görülen durumlardand?r. Çok istisnai durumlarda tekrarlayabilir. Lösemi gibi kan hastalar?nda tekrarlama oran? yüksektir. Bu durumda tedavi daha uzun sürer.