Ziggurat Nedir? Neden İnşa Edilmiştir ve Nasıl Bir Yapıya Sahiptir?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Dini inançlara göre Mezopotamya’da Zigguratlar? in?a eden kavimler bir tanr?ya kulluk eder ve o tanr? için bir ev in?a eder ve buray? ona adarlar,böylece tanr? ho?nut olacak ve onlar? koruyacakt? ve onlar?n ya?amas? için gerekli suyu gönderecekti. Yüksek bir da? ya da büyük bir tepe genelde tap?nak için buralar en uygun yerlerdi çünkü onlara göre tanr? en tepedeydi. Mezopotamya da?l?k bir alan de?ildi bu yüzden Zigguratlar?n olu?umu kademe kademe ve yükselerek uzanm??t?r. Zigguratlar hakk?nda ilginç ve farkl? anlat?mlar mevcut ancak en yayg?n? ve en çok rastlad???m anlat?m? payla?mak istiyorum.
Heredot’a göre Zigguratlar:
Heredot’a göre her ziggurat’?n tepesinde türbeler mevcuttu bu türbelerde ibadetler yap?l?yor ve inançlar özgürce sergileniyordu. Bunun yan? s?ra zigguratlar?n yüksek yap?lmas?n?n ona göre bir nedeni de rahiplerin sel felaketinden ya da bask?nlardan kaç?p s???nmas? içindi. Türbenin yaln?zca 3 giri?i vard? ve bu da rahip olmayanlar?n ve gereksiz ki?ilerin zigguratlara girmesini önler nitelikteydi. Tap?naklar?n içinde odalar ve ya?am alanlar? mevcuttur ve bunun yan? s?ra etraf?na binalar in?a edilir ve ?ehirlenme küçük çapl? da olsa gerçekle?ebilirdi. Günümüzde bilinen en büyük Ziggurat Babil’den kalma Marduk olarak kay?tlara geçmi?tir. Zaman?n çürüttü?ü bu tap?na??n ara?t?rmalara göre 7 katl?,renkli ve en üstte bir terasa sahip oldu?u ortaya koyulmu?tur.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.