Zhangye Gansu – Çin

0
25

4390_zko_teardrop-300x197Arazi ?eklinin yap?s?na ‘’Danxia’’ ad? veriliyor. Bölge k?sacas? ayr?cal?kl? bir petrografik jeoformoloji s?n?f?. Bu nedenle milyon y?ll?k kum ve kumta?lar?n?n kar???m?ndan olu?uyor. Bölgede bir çok geni? alanda kar??la??lan tortul diziler, farkl? farkl? renkleriyle insan? adeta büyülüyor. Kayaçlar?n ve zeminin sahip oldu?u renkler o kadar çe?itli ki canl? bir ?ekilde gözle görmeden inanmak gerçekten çok zor. Kimi bölgelerde yatay bir ?ekilde devam eden k?rm?z? rengin alt?nda sar? ve hemen onunda alt?nda mavi yada ye?il renkli kumta?lar? bulunuyor.Renklerin say?s?n? biraz daha ço?altmak mümkün çünkü baz? yerlerde renklerin tonlar? ve biçimleri farkl? özelliklere sahip. Mesela renkler büyüklü küçüklü de?i?im gösteren tepelerde çe?itlilik gösterirken, rak?m olarak biraz daha yüksek ve bölgeye hakim olan da? görünümlü yükseltilerde, yatay çizgiler ince yada kal?n aral?klarla uzanan bir görüntü meydana getirmi?. Renklerin bulundu?u alanlar dikkatle incelenirse daha düzgün yada alçak zeminlerde ye?il rengin biraz daha fazla alan yer kaplad??? ve bask?n oldu?u gözlemlenebilir ancak durum yüksek kesimlerde farkl? olmak suretiyle o alanlarda k?rm?z? renk daha kuvvetlidir.
Arazideki renk çe?itlerinin hakimiyet alanlar?n? incelemek ve bu gökku?a??n? and?ran yelpazeyi anlamak zor olsada en az?ndan Topo?rafya’ya renk veren gizemli maddenin demir oksitleri oldu?unu tahmin etmek uzak bir ihtimal olmayabilir çünkü kumta?lar?, yap?lar?nda bulunan demir oksitlerin rengini alarak griye çalan sar?ms? beyaz, sar?, k?rm?z? yada ye?il renkli bir görünüme sahip olabilirler.
Bir Jeoloji park? olarak korunmaya al?nm?? bu saha ayr?ca bünyesinde kretase bulundurur. Kretase, kumlar?n ve çak?l benzeri yap?lar?n birbirine kaynayarak yada birle?erek günümüzden 142 milyon y?l önce ba?lay?p 65 milyon y?l önce sona erdi?i dü?ünülen dönemde olu?an yap?lard?r. Kretase asl?nda dünya üzerindeki deviri aç?klamak üzere tan?mlanan Mezozoik bir dönem ad?d?r ve tebe?ir dönemi olarakta bilinir.
Çin’de yer alan bu geni? topo?rafya içinde ayn? zamanda Wuji da??, Chishui Danxia, Dajin gölü bölgesi, Danxia da??, Langshan da?? ve Longhu da?? bulunmaktad?r. ?sim isim say?lan bu bölgeler ayn? petrografik özelliklere sahip olmakla beraber de?i?ik ba?ka morfolojik yap?lar? da üzerlerinde bulundururlar.