Zeytinyağı ve Türkiye’de Zeytin Yetiştiriciliği

0
47

4390_zko_teardrop-300x197Peki zeytinin faydalar? nelerdir? Zeytin ülkemizde kahvalt?lar?m?z?n vazgeçilmezidir, enerji kayna??d?r. Bitkisel proteinler bak?m?ndan oldukça zengindir. Bünyesinde vücudumuzun ihtiyaç duydu?u omega 6 ya??n? bulundurur. Hücre yenilenmesi ve cilt güzelli?i bak?m?ndan oldukça önemlidir. Hazm? kolayla?t?r?r, hatta zeytin çekirde?inin hazm? kolayla?t?rd???na dair halk aras?ndaki bir bilgiden dolay? bu çekirde?in faydal? olabilece?ine inan?p yutanlar bile vard?r. Fakat faydas?n?n ara?t?r?ld??? ciddi bir ara?t?rma yoktur. Çe?itli kanser hastal?klar?n? önler. Güçlü mineral yap?s?yla kemikleri güçlendirir. Kalp ve damar hastal?klar?n? önler. Saç?n dökülmesine engel olur, kepe?i önler, saçlar? güçlendirir. Zeytinya?? özlü sabun ve ?ampuanlar da bulunmaktad?r. Bu sebeplerden dolay? son y?llarda zeytin ve zeytinya??na ilgi artm??t?r. Sadece kahvalt?larda de?il çe?itli yiyeceklerde de kullan?m? artm??, zeytin ezmesi, zeytinya?? özlü kozmetik ürünleri ortaya ç?km??t?r.Zeytin siyah, ye?il, iri , ufak olarak çe?itlendirilebilir. Baz? zeytinlerin çekirde?i büyük yenilebilir k?sm? küçüktür baz?lar?n?n ise çekirde?i küçük yenilebilir k?sm? büyüktür. Ye?il zeytin siyah zeytinin olmam?? halidir, bu bilgi pek bilinmemektedir. Zeytin kalitesine göre, durumuna göre sofral?k zeytin, zeytinya?? yapmak için, ilaç sanayisinde ve kozmetik ürünlerinde kullan?lmak üzere ayr?l?r ve çe?itli fabrikasyon i?lemlerinden sonra insanlara sunulur.
Zeytin ülkemizde hangi bölgelerde yeti?ir? Zeytin en çok Ege bölgesinde yeti?mektedir. Özellikle Ayd?n ve Edremit bölgelerinde yo?un bir tar?m u?ra??d?r. Bu bölgede yeti?en zeytinler genellikle zeytinya?? üretiminde kullan?l?r. Daha sonra Marmara bölgemizin güney k?y?lar?nda yo?un olarak yeti?tirilmektedir; gemlik en önemlilerindendir. Bu bölgede yeti?en zeytinler genellikle sofral?k zeytindir. Hatay, Gaziantep, Kahramanmara? gibi bölgelerde k??lar?n ?l?k geçmesinden dolay? yeti?tirilir. Az da olsa Do?u Karadenizde de zeytin yeti?tirilir. Fakat bu zeytinlerin kalitesi biraz daha dü?üktür. Zeytin ülkemizde Anadolu’nun ?l?k bölgelerinde de yeti?tirilebilir fakat bunlar genellikle ticari amaçl? de?ildir. Türkiye zeytin üretiminde dünyada 4. s?radad?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.