Zencefilin Faydaları Nelerdir?

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Zencefili’in Faydalar?;
– Bulant? ve kusmalara iyi gelmektedir, özellikle hamile ki?ilere tavsiye edilir (ilk 2 ay kullan?labilir).
– Hazm? kolaylat?r? ve mideyi yat??t?r?r.
– Mide rahats?zl?klar?na kar?? etkilidir.
– Kan ?ekerini dengede tutar.
– Romatizma a?r?lar?na iyi geldi?i bilinmektedir. (Ya? ile masaj yap?l?r.)
– So?uk alg?nl???, nezle gibi hastal?klarda direnç art?rmakta, iyile?meyi h?zland?rmaktd?r.
– Ba????kl?k sistemini kuvvetlendirir.
– ?ltihap söktürücü özelli?i vard?r.
– Vücutta olu?an ?i?kinlik ve ödemleri yok eder.
– Öksürük kesici ve bo?az a?r?lar?n? keser.
– Kan?n p?ht? atmas?n? engeller ve kan ak???n? düzene sokma özelli?i vard?r.
– Ülser ve Gastrit ‘ e iyi gelmektedir.
– Ara?t?rmalar sonucu, beyin timörünün kan? çekmesini ve timörün yok oldu?unu göstermi?tir.
– Haf?za kuvvetlendirici olup, beyin çal??mas?n? sa?lamaktad?r.
– Kalp hastalar?nda etkili oldu?u bilinmektedir.
– Solunum yollar?n? aç?c? özelli?iyle bron?it hastalar?nda kullan?lmaktad?r.
– Rahatlat?c? olarak kullan?labilir.
– Adet sanc?lar?n? giderir.
– Kilo vermede etkilidir.
– Sindirim sistemini düzenler.
– Ba??rsak ve midede olu?an gazlar? giderir.NOT: Bebeklerde 2 ya??na kadar verilmemesi önerilir.
Bu yaz?m tedavi edici amaçl? de?il tedaviye destek amaçl?d?r, lütfen öncelikle doktorunuzla konu?un ve ona göre hareket edin. ?ifa bulman?z dile?iyle.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.