Zemzem Suyu ve Sırları

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Yap?lan ara?t?rmalarda zaman zaman zemzem suyu içindeki minerallerin de?i?ti?i ve su debisinin azald??? görülüyor. Ancak yüzlerce y?ld?r kesintisiz bu su ç?kmaya devam ediyor. Suyun kayna?? hakk?nda 3 tahmin var ve henüz tahminin ötesine geçip bilimsel kesinli?e kavu?abilmi? de?il. En güçlü tahmin Taif Da?? üzerine. Bu da? her gün ya?mur al?yor ve yüksekli?i iki bin metreyi buluyor. Zemzem kuyusunun huniye benzedi?i sonucuna kesin olarak var?lm??. Dünya üzerinde bilinen kuyulardan hiçbirinin bu ?ekle sahip olmad??? belirtiliyor. Bu ?ekilsel özellik suyun debisinin düzenlenmesinde temel faktör oluyor. Bu ara?t?rmalarda var?lan bir ba?ka ilginç sonuç da ?u: bölgede birçok kuyu var ancak bölgenin jeolojik yap?s?yla alakal? olarak bu kuyulardan ç?kan sular çok tuzlu veya mineralli. Zemzem ise bu konuda dengeli bir yap?ya sahip ve ayn? bölgede bulunan kuyular aras?nda böylesine büyük farklar?n olmas? da kafalar? kar??t?ran bir konu. Son zamanlarda milyonlarca müslüman?n bu suyu kullanmas? nedeniyle bitme noktas?na geldi?i yönündeki iddialara dair de ara?t?rma yap?lm??. Çok uzun vadeli bilimsel tahminlere göre böyle bir ihtimalin bulunmad??? belirtiliyor. Bu tahmine temel olu?turan durum ise ?u: kuyudan ne kadar su çekilirse çekilsin kuyu bu su ihtiyac?n? an?nda kar??l?yor ve de?i?im göstermiyor.Bu sudan al?nan örnekler Avrupa laboratuvarlar?nda da inceleniyor. Bu incelemeler sonucunda suyun içinde çok az miktarda kükürt bulundu?u sonucuna var?lm??. Dünya Sa?l?k Örgütü’ nün ( WHO ) de dikkatini çeken zemzem suyu, bu kurulu? taraf?ndan da dünyan?n en sa?l?kl? sular?ndan biri ünvan?n? alm?? durumda. Zemzem suyunun bilim dünyas?n? ?a?k?na çeviren en çarp?c? özellik ve faydalar? ?unlard?r: s?tma hastal???na dü?mand?r ve ba? a?r?lar?n? geçirir. Beden gücünü olumlu yönde etkiler. Ne kadar ç?kar?l?rsa ç?kar?ls?n bu su bitme e?ilimi veya belirtisi göstermez. Amerika’ da yap?lan testlerde içinde mikroorganizma ve bakteri bulunmayan tek su oldu?u da kan?tlanm??t?r. Ayr?ca içildi?i zaman hiçbir ?ekilde idrar yoluyla vücut d???na at?lmaz. Sadece ter ile vücut d???na ç?kar. Bilimsel de?er kazanan bu özellik ve faydalar?n nedenleri hususunda bilimsel bir sonuç al?nabilmi? de?il. Bu yüzden bu su hala bir mucize olarak de?erlendirilmektedir.
içildi?inde hiçbir ?ekilde idrar ile vucüttan at?lamaz. yanl?zca ter yoluyla at?l?r. bir insana sadece kuru yiyecekler verirsek ve sürekli zemzem suyu içirirsek bu adam i?eyemecek mi ? sonuç olarak insan vücudu %60 su ve üre at?m? içinde su gerekiyor. %60 n? zemzem suyu olmas?n bitsin sonra bu adam ne yapacak  sadece terlemek mi ?

2. deney olarak ramazan ay?nda fazla suyu kaç?ranlar sürekli tuvalete gider sabahlar? 😀 yani vucütta kan dola??m?nda fazla su süzülerek d??ar? at?l?r.  yeti?kin bir insanda su oran? %60 d?r. adam 100 kilo olsa 60 kilosu su. biz bu adama 60 litreden fazla suyu belli bir saatte sürekli içirirsek vucüt suyu i?eyemedi?i için adam?n sürekli terlemesi gerekecek gibi gözüküyor.?SLAM D?N? AKLI KULLANMAYI Ö?ÜTLER OKUYUN Ö?REN?N AKLINIZI KULLANIN KURAN OKUYUN VE ANLAYIN ?BADET?N?Z? B?L?NÇL? YAPIN DAHA ÇOK LEZZET ALIRSINIZ
yazd?g?n?z yaz?n?n ba??n? okumaya ba?lad???mda müsl?man olmayan giremez o yuzden ara?t?rma k?s?tlan?r yaz?s?n? gördü?üm anda okumay? b?rakt?m, sebebi zemzem suyu sonuç itibariyle orada içilmesi gerekmiyor tutupta oraya girmesi gerekmiyor. bir müslümana rica etse o bile getirir verir suyu. yaz?n?z saçmal?k.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.