Yüz Nakli ve Toplumdaki Yankıları!

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Türkiye’nin ilk yüz nakli Antalya’da gerçekle?tirildi. Yo?un çal???ld? ve sonuç gerçekten mükemmeldi. Ameliyat toplam 11 saat 45 dakika sürmü?. Bu gerçekten inan?lmaz… Bu bir ilkti ve bizler için fazlas?yla önem ta??yordu.E?er bu a?amay? geçersek bunun devam? gelecek ve daha birçok ba?ar?lara imza atabilecektik. Ayn? gün içerisinde gerçekle?en di?er ameliyatlarda kol ve bacak nakilleri de ayn? ba?ar? ile tamamland?.U?ak’ta intihar eden bir vatanda??m?z ile ileti?ime geçildi ve ihtiyaç sahibi olan hastan?n durumu belirtildi ailesine yüz nakli gerekiyordu ve bu kabul edildi. ?zmir ve Ankara’dan gelen ekipler kadavraya ula?t? ve gerekli organlar? nakil için ald?lar.?ntihar eden vatanda??m?z operasyon s?ras?nda iç organlar?n?n tamamen i?levini yitirdi?i belirtildi.
Türkiye ?çin Bir ?lk:
Akdeniz Üniversitesinin bu büyük ba?ar?s? bizleri bir kez daha mutlu etti  ve bence az?msanmayacak derecede büyük bir ba?ar? bu.Dünya üzerinde büyük yank? uyand?ran bu ameliyat az önce de belirtti?im gibi sadece bir ba?lang?çt?. 2. si ve 3. sü gerçekle?tirilen yüz nakilleri de ba?ar?yla sonuçland?. Yüz nakli gerçekle?tirilen ki?iler halinden memnun ve minnettar. Büyük yank? uyand?rd???m?z tart???lamaz bak?n birkaç ba?l?k sunmak istiyorum sizlere.
Dünya Yüz Naklini Konu?uluyor:
The Washington Post Gazetesi’nde yay?nlanan haber, “Türk hastanesi dünyan?n ilk üçlü uzuv ve yüz naklini gerçekle?tirdi.” The Daily Telegraph, haberi “Cerrahlar ilk üçlü uzuv naklini gerçekle?tirdi.” Arap News Gazetesi, “Cerrahlar Türkiye’nin ilk yüz naklini gerçekle?tirdi.” ?eklindeki man?etlerle bizleri dünya bas?n?na ta??d?. Bu gurur verici olay?n bugünlerde 3. sü gerçekle?tirildi ve son haberlere göre ba?ar?yla sonuçland?.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.