Yüz Nakli Nedir? Nasıl Yapılır?

0
21

4390_zko_teardrop-300x197Yüz ve saçl? deri hem fonksiyonel hem de estetik olarak önemli bir birim. Ba? ve boyun bölgesinde yan?klar, ate?li silah yaralanmalar?, trafik kazalar? ve yabani hayvan veya insan sald?r?lar? sonucu olu?an doku ve görünüm bozulmalar? ya da tümörlerin ç?kar?lmas?ndan kaynaklanan bozukluklar, deri, deri alt? ya? dokusu ve kaslar?n tek tek eksikli?i ?eklinde olabilece?i gibi her üçünün birle?mesi ?eklinde de olabilir.Bazen buna burun ve kulak gibi ayr? bir ünite de eklenebilir. Bu aç?dan bak?ld???nda pek çok plastik cerrah?n bu i?lemin yap?lmas? için gerekli teknik becerilere sahip oldu?u dü?ünülebilir. Ancak çok nadir yap?lan bu i?lem oldukça s?k yap?lan el ve parmak nakillerinden çok farkl?d?r. Karaci?er ve kalp nakillerinde oldu?u gibi ayr? bir e?itim ve teknik donan?m gerektirir.
Yüz naklinden önce damar ba?lant?lar?na uygun yaman?n (bu yamaya greft deniyor) seçimi, i?levsel bütünlük için kaslar, tükürük bezleri ve sinirlerin nas?l transfer edilece?i, beyin ölümü gerçekle?mi? vericiden greftin ne zaman ve nas?l ç?kar?laca?? gibi sorular?n yan?tlanmas? gerekir.

Yama yap?lacak deri ve vericiden al?nan greftin de hem kan grubu hem de cinsiyet aç?s?ndan uyumlu olmas? laz?m. Tabii birde vericinin ailesinin ac?s?n? daha da artt?rmamak için ç?karma i?leminin nas?l yap?laca?? önemli. Bunun içinde ilk yap?lacak i?lem vericiye aç?lacak trakeotomi (nefes borusuna aç?lacak delikle solunumun buradan sa?lanmas?) ve ard?ndan yüzün maskesinin ç?kar?lmas?. Böylece greft al?nd?ktan sonra hasta yak?nlar?n?n yüzde kabul edilebilir bir ?ekil görmesi sa?lanm?? olur.