Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) Nedir? Tansiyon Hastaları Nelere Dikkat Etmelidir?

0
34

4390_zko_teardrop-300x197 Yap?lan ara?t?rmalar sonucunda genç insanlar?n yakla??k 1/4 ü yüksek kan bas?nc?na sahip tansiyon hastas?d?r. Bu rakam ya? gruplar?na , ya?an?lan co?rafyaya , cinsiyete ve birçok unsura göre de?i?kenlik göstermektedir. Hipertansiyon hastas? olan ki?i say?s? ya? ilerledikçe artmaktad?r. 70 ya? ve üzeri ki?ilerde yap?lan ara?t?rmalarda bu ki?ilerin %60 ?n?n hipertansiyon hastas? oldu?u saptanm??t?r. De?i?en dünya ?artlar?yla birlikte hipertansiyon hastalar?n?n say?s?n?n gün geçtikçe art?? gösterece?i tahmin edilmektedir.Tansiyon hastalar? oran? ya?an?lan bölgeye göre farkl?l?k göstermektedir. Bu genel anlamda ekonomik geli?mi?likle de alakal?d?r. Çünkü ekonomik olarak geli?mi? zengin ülkelerde yüksek kan bas?nc?na sahip hasta say?s? bir hayli fazlad?r. Geri kalm?? ülkelerde ise bu say? dü?üktür. Bu gösteriyor ki hipertansiyon hastal???na ya?am stili ve beslenme ?ekilleri etki etmektedir. Hindistan gibi ülkelerde yüksek kan bas?nc?na sahip insan say?s? azd?r. Ancak ABD de bu say? bir hayli yüksektir.
Türkiye’de Hipertansiyon Hastalar? ?ncelendi?inde;
Türkiye’de hipertansiyon hastal???n? görülme oran? % 32′ dir. Bu oran çok yüksektir. Yani yakla??k olarak her üç ki?iden biri bu hastal??a yakalanmaktad?r. Bu oran ki?i say?s? olarak dü?ünüldü?ünde Türkiye’de yakla??k 18 milyon hipertansiyon hastas? vard?r.
– Hipertansiyon hastal??? kad?nlarda daha fazla görülmektedir. Ancak kad?n- erkek oranlar? aras?nda fazla bir fark yoktur.
– Hipertansiyon hastalar?n?n %68 i a??r? kiloludur.