Yüksek Ateş ve Havale Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Havale’nin Belirtileri Nelerdir?– Yüksek Ate?
– Vücudun aniden sararmas?
– Alt?n? ?slatma
– Zamans?z gerçekle?en nöbetler
– Gözlerin dönmesi
– Zamans?z uyuklama…
Bu belirtilerin tümü ayn? anda gerçekle?meyebilir ancak bilinmesi gereken en önemli belirti yüksek ate?. Küçük çocuklar s?k s?k ate?lenebilir bunu göz ard? etmeyiniz. ?lk müdahale çok önemli havaleye neden olan baz? hastal?klar da bu belirtiler aras?nda. ?shal, grip, zatürre gibi rahats?zl?klar bir anda havaleye çevirebilir.
Neler Yap?labilir?
?lk olarak ate?in dü?ürülmesi çok önemlidir. Il?k bir bezle bu sa?lanabilir ya da sirkeli su tedavisi en bilinenidir. Buz torbas? ya da ?l?k du? çocu?u rahatlatabilir ve ate?in dü?mesine yard?mc? olur. Doktorlar bu konuda ilaç tedavisine ba?vurmaktad?r. Fitil ya da aspirin gibi ate? dü?ürücü ilaçlar en etkili olanlar?d?r. Ailelerin yapacaklar? k?s?tl?d?r, eklem yerlerine buz torbas? koymak ve ate?lenen çocu?un çok fazla susuz kalmamas? önemlidir. 38 dereceden daha yüksek ate? söz konusu ise aile direkt olarak doktora ba?vurmal?d?r, evde yap?labilecek müdahaleler k?s?tl? ve kesin çözüm olmayabilir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.