Yüksek Ateş ve Alınacak Önlemler

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Ate? ortaya ç?kt???nda, e?er acil bir durum yoksa dinlenmek ve ?l?k banyo yapmak gerekir. Rahats?z edici bir hal ald???nda bulunulan odan?n s?cakl??? dü?ürülmelidir. ?nce giyinmek, yatarken mümkünse kal?n bir ?eyler örtmemek gerekir. Özellikle kuma?? do?al maddelerden olan örtü, giysiler terin buharla?mas?n? h?zland?r?r ve serinlik sa?lar. Bilek, al?n, ense, kol, bacak vb. uzuvlara so?uk su ile kompres ( özel bir amaçla birkaç kat katlanm?? bez ) uygulanmal?d?r. Bu yap?l?rken ü?ütmemeye dikkat edilmelidir. Ate? dü?ene ve rahatlayana dek kompres i?lemine devam edilmesi önerilir. Bunun yan?nda yeterli derecede s?v? al?m? da yap?lmal?d?r. Su ve C vitamini bak?m?ndan zengin s?v?lar, meyve sular? tüketilmelidir. Ayr?ca vücudun tamam? ?slak bir çar?afla sar?labilir. 10-20 dakikal?k periyotlarda bu çar?aflar de?i?tirilmelidir. Oldukça etkili bir yöntemdir ancak karar?nda uygulanmal?d?r. Aksi takdirde vücut ?s?s? a??r? derecede dü?ebilir. Bitkisel aç?dan da etkili önlemler vard?r. Nane çay?, ekinezya, mürver çiçe?i, zencefil, beyaz sö?üt a?ac? kabu?u vb. bunlardand?r. Ancak ate? 39,5 dereceyi a?arsa, ?iddetli kar?n, ba? a?r?s?, bilinç kayb?, nefes darl??? ya?an?rsa acilen doktora ba?vurulmal?d?r. Kalp, ?eker hastal??? bulunanlarda ve 72 saati a?an zaman zarf?nda yüksek ate? devam ederse mutlaka hastaneye gidilmelidir. Böyle acil durumlarda basit yöntemler tek ba??na yeterli olmayabilir ve vücutta kal?c? hasarlar b?rakabilir.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.