Youtube’un Tarihi: 2005′ten Günümüze Youtube Serüveni

0
29

4390_zko_teardrop-300x19715 ?ubat 2005?te 3 Paypal(?nternet üzerinde para al??-veri?ini gerçekle?tiren yap?lanma) çal??an? taraf?ndan YOUTUBE alan ad? al?narak hayata geçirilmi? bir projedir.Ba?lang?ç olarak küçük çapl? de?erlendirilen bu e?lenceli sitenin geli?imi asl?nda çok k?sa sürmü?tür,h?zl? bir geli?im sürecine sahip olan youtube yakla??k 1 sene sonra milyonlarca üyeye hitap eden bu site internet sektörünün devlerinden biri GOOGLE taraf?ndan sat?n al?nm??t?r.Bu büyük geli?meyle birlikte youtube’un reklam? ve ula?t??? kitlede do?al olarak art?? göstermi?tir. Kendini yay?nla slogan?yla ortaya ç?kan bu olu?um günümüzde her internet kullan?c?s?n?n günde en az 1 kere u?rad??? bir alan haline gelmi?tir.
Olu?um süreci ilginç bir ?ekilde ba?lam??t?r asl?nda ?öyle ki;
Üç arkada??n e-mail üzerine video yükleme sorunuyla ortaya ç?kan s?k?nt? bu siteyi kurmalar?na yol açm??t?r bu basit amaçla birlikte ortaya ç?kan youtube az önce de belirtti?im gibi GOOGLE taraf?ndan 1.65 milyar dolar gibi büyük bir rakama sat?n al?nm??t?r.
Çal??ma prensibi GOOGLE taraf?ndan düzenlenerek daha uygun bir site haline getirilen YOUTUBE ülkemizde birçok kez eri?im yasa??yla da gündeme gelmi?tir. Bu s?k?nt?l?lar sonucunda ?ikayet,geri bildirim yöntemiyle YOUTUBE yetkililerine ula?arak kötü niyetli,pornografik,bölücü videolar yetkililer taraf?ndan kald?r?lmaktad?r.
1 GB yükleme kapasitesine sahip bu sitede günlük 65.000 video yüklendi?i bilgisi öne sürülmü?tür.
Ülkemizde Youtube Eri?im Engeli:
Bilindi?i üzere Ulu Önder Atatürk’e ve Peygamberimize yap?lan hakaret dolu videolar sonras? ve özellikle pornografik içerikli baz? videolar?n ortaya konulmas? sonras? ülkemizde youtube eri?im yasa?? öne sürülmü? ve uygulanm??t?r.