Yeşil Mimari; Doğaya Saygılı ve Verimli Alternatif Barınma Yolları

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Ye?il mimari, enerji tasarrufu ve çevre dostu bir yap? yaratmak için dü?ük tesirli malzemelere odaklanarak meydana gelen bir dald?r. Ye?il binalar do?al malzemelerden yap?lm?? basit yap?lardan, binan?n tesirini azaltan güne? panelleri gibi unsurlar? kullanan teknolojik odakl? tasar?mlara kadar çe?itlilik gösterebilir.Geleneksel mimarinin aksine, ye?il bir binan?n tasar?m?n bir parças? yap?n?n tesirini de hesaba katar. Bu da yaln?zca binan?n malzemelerinin çevresel etkisine bakmakla kalmay?p iç hava kalitesi, su ve enerji korunumu gibi unsurlar? da dikkate almak demektir.
Ye?il binalar, t?pk? di?er bir tasar?m gibi, kullan??l? olandan tümüyle görkemliye farkl?l?k gösterebilir. Ye?il mimariyi, ev tasar?m?na yak??mayan plastik ya?mur bidonlar?ndan ya da güne? panelleri gibi ?eylerle ili?kilendirebilirsiniz ancak ye?il mimari çok uzun bir yol alm??t?r. ?imdi bu unsurlara bir göz atal?m.
Ye?il Çat?
Ye?il bir çat?, evin içindeki s?cakl??? azaltabilir, dâhili havay? iyile?tirir ve betonun hüküm sürdü?ü kentsel yerlerde daha fazla alan açmaya yard?mc? olur. Ayr?ca ku?lar için yuva da sa?layabilir.
Basit olarak, ye?il bir çat? bir nevi çat? bahçesidir. Ye?il bir çat? yaratmak için su geçirmez engelleri, su bo?alt?m malzemelerini, toprak bir katman? ve bitkileri dö?enebilir. Bitkilerin ve topra??n a??rl???n?n çat? için deste?i artt?rmay? gerektirdi?i için, ye?il bir çat? plan?n? yap?p in?a etmenin için en iyi yolu, çevre dostu tasar?mlar konusunda deneyimli bir usta ile çal??makt?r. Bir uzman yard?m?yla da az bak?m isteyen bitkilerin seçimi de ba?ar?l? bir çat? için gereklidir. Bitkiler yal?t?m, ya?mur suyunu süzme ve toprak kayb?yla sava? konular?nda yard?mc? olur.