Yeşil Enerji: Biyogaz

0
45

4390_zko_teardrop-300x197Hayatta akl?n?za gelen her?eyle ilgili bir kavram varsa o da enerjidir. Enerji olmadan hiçbir?ey meydana gelmez. Sadece varl??? da yeterli de?ildir “gerekli enerji” kavram?n? hepimiz duymu?uzdur. Bir hareketin gerçekle?ebilmesi için sürtünme kuvvetini, dengeleyici kuvvetleri yenecek belirli bir enerji vard?r ya da bir kimyasal reaksiyonun gerçekle?mesi için gereken aktivasyon enerjisi vard?r. Yani sandalyeden kalkman?z için bile belirli bir enerji s?n?r?ndan fazlas?na sahip olmal?s?n?z. Asl?nda sandalyede oturmak için dahi bu durum geçerli.Enerjinin önemini günlük ya?ant?m?zdaki bu örneklerle anlatabiliriz. Ama enerji ?üphesiz büyük boyutlarda çok daha önemli etkilere sahip. ?ehrinizde kullan?lan enerji kaynaklar? ?ehrinizdeki havan?n kalitesini, bitki örtüsünü etkiler. Ülkenizdeki enerji yat?r?mlar? üretim maliyetlerini, ürün fiyatlar?n?, çal??anlar?n maa?lar?n? k?sacas? ülke ekonomisine etki eder. ?ehirden ba?lad?k, ülkeye geçtik peki ya ülke s?n?rlar?n? kald?rd???m?zda ortaya ç?kan insanl?k? Enerji insanl??? nas?l etkiler? ?üphesiz enerjinin bilinçsiz kullan?m?ndan ortaya ç?kan en büyük tahribat insanl??? vuruyor. ?ehrinizin havas?ndan, ülkenizdeki i?çi maa?lar?ndan öte dünyam?z? geri dönü?ü bir ?ekilde kaybediyoruz. Peki ama neden?Bu kayb?n sebebini anlamak için sorundan kayna?a do?ru gitmeliyiz. Enerjinin yanl?? kaynaklardan edinilmesi veya yanl?? kullan?lmas? sebebiyle ortaya ç?kan en büyük sorun küresel ?s?nma ve enerji kaynaklar?n?n tükenmesi. Hayatta çok önemli olan enerjinin kaynaklar? maalesef s?n?rs?z de?il. ?öyle dersek daha do?ru olur; dünyada ?u anda kullan?m? yayg?n olan enerji kaynaklar? s?n?rs?z de?il. Misal verecek olursak, petrol ve türevleri, do?algaz s?n?rl?. Fakat güne? enerjisi, rüzgar enerjisi, gel-git enerjisi, biyogaz enerjisi s?n?rs?z. ??in garibi s?n?rs?z enerji kaynaklar?n?n çevreye zarar?, s?n?rl? enerji kaynaklar?nk?nkinden çok daha az. Yani biz hem s?n?rl? olanlara göre teknolojiler üretiyoruz hem de en zararl?s?na göre.
Bu kaynaklar?n d???nda maliyeti yüksek, geli?mi? teknoloji ve nitelikli uzmanlar gerektiren enerji kayna?? da mevcut. Ülkemizin gündemine yeni yeni girmeye ba?layan nükleer enerji. Çernobil facias?ndan etkilenen halk?m?z?n, bu enerji türüne s?cak bakt???n? söyleyemeyiz elbet. Fakat bunun yan?nda nükleer enerjinin de enine boyuna yararlar?n?n zararlar?n?n tart???ld???n? söylemek mümkün de?il.
Enerjiyi, etkilerini ve kaynaklar?ndan sonra yaz?m?za konu olan ve fazlaca bilinmeyen bir enerji kayna?? olan biyogaz enerjisi ile tan??al?m.
Biyogazla tan??t???n?zda “hadi can?m” diyeceksiniz.Çünkü biyogazlar temel bir teknoloji ile, bitkisel-hayvansal art?klardan di?er kaynaklarla e?de?er enerji üretmenizi sa?lar. Yani hem art?klar?n?zdan kurtulacaks?n?z hem de enerji üreteceksiniz. Dahas? üretimden kalan de?i?mi? hammadde s?v? gübre olarak tar?mda kullan?labiliyor, üretilen biyogaz?n kullan?m? için halihaz?rda kulland???n?z teknolojinizi de?i?tirmenize gerek kalm?yor. Çünkü biyogaz metan içermesi ile do?algaza çok benziyor.