Yer Altında Çöl Stadyumu: Al-Ain

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Ülkesinde 9 lig ?ampiyonlu?u bulunan kulüp, 2003 y?l?nda Asya ?ampiyonlar ligi Kupas?n? kazanm??t?r. Tahnoun Bin Mohamed ve Sheikh Khalifa International  ad?nda her biri 16.000 ki?ilik iki stadyumu vard?r. Ancak bu stadyumlar bir spor ve kültür kulübü olan AL-Ain’i tatmin etmemi?tir. Kulüp yeni bir stadyumunun olmas?na karar vermi? ve ilk ad?mlar?n at?lmas?n? sa?lamak üzere Lübnanl? MZ Mimarl?k ile irtibata geçmi?tir. Mz Mimarl?k yapm?? oldu?u projelendirmeler sonucunda yeni stadyumun ?ekil, biçim ve tasar?m?n? belirlemi? ve projenin tan?t?m?n? yak?n zaman içinde yapm??t?r.Yeni yap?lacak olan stadyum 200 bin metrekarelik bir çöl zeminin içinde gömülü olarak yer alacak. Arazinin bir k?sm?n?n tepe olmas? sebebiyle o bölgenin tribünlerinin Yunan yap?tlar?na benzer olarak yap?lacak olmas? da projenin en ilginç detaylar?ndan biri. Stadyum çöl zemininin a?a??s?nda bulunaca?? ve çevresiyle ayn? renge sahip olaca?? için merakla beklenen mimariler aras?nda yer al?yor. Projenin, antik tasar?mlar? and?ran ?ekli ve d?? yüzeyden bak?ld???nda kamufle olmu? bir yap? olarak fark edilememesi de öne ç?kan di?er ilginç yanlar?.Yak?n gelecekte yap?lmas? planlanan stadyum ?imdiden heyecanla bekleniyor ve bu yap?ya olan ilgi futbol severler taraf?ndan her gün daha da art?yor.

Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.