Yenikapı Efsanesi – İstanbul

0
17

4390_zko_teardrop-300x197Yenikap? Efsanesi ve 4. Murad Han:
?stanbul,dönemin en çok tarihi yap?lar?na sahip olan ve özellikle surlar?yla dikkat çeken bir ?ehirdi. Türkler ?stanbul’u ald?ktan sonra buralar giri? kap?s? ve savunma surlar? olarak kullan?ld? ve adland?r?ld?. (Edirnekap?,Topkap?,Ah?rkap?,Kumkap?, Çatlad?kap?,Mevlanakap?,Silivrikap?) Her kap?n?n bir hikayesi ve efsanesi var ancak Osmanl? döneminde Yenikap? farkl? bir anlam ta??yor. O dönemde falc?l?k ve büyücülük kati suretle yasaklanm?? ve kesin emir verilmi?tir. Padi?ah bir gün halk?n içine girdi ve onlar gibi hareket ederek gözlemlemeye ba?lad?. Esnafla konu?tu, al?? veri? yapt? ve dertlerini dinledi. Yolda biriyle kar??la?t? ve belki de o ki?i Yenikap?’n?n isim babas? olacak ki?i idi. O ki?i bir falc?yd?. Padi?ah çok sinirlendi ve askerlerine dönerek: Sizlere büyünün ve falc?l???n yasak oldu?unu söylemedim mi ?eklinde serzeni?te bulundu, askerler falc?y? hemen ald? fakat padi?ah müdahale etti. E?er kurtulmak istiyorsan ve gelece?i bu kadar iyi biliyorsan söyle bakal?m ben, ?ehre yeni bir kap?dan giri? yapaca??m bu kap? nerede olacak ve hangi kap?dan girece?im ?eklinde sordu.Falc?,küçük bir ka??da bir ?eyler karalad? ve padi?ah’a dönerek,bunu ku?a??n?za saklay?n ve girdi?iniz an da aç?n dedi. Padi?ah, askerlerine falc?y? almalar?n? ve sahile gitmelerini söyledi ve gizlice f?s?ldad? o kap?y? y?k?n. Askerler, padi?ah?n girece?i kap?ya bir delik açt?lar. Padi?ah,falc?y? aldataca??n? dü?ündü ve kap?ya do?ru ilerledi kendinden emin bir ?ekilde. E?ilerek kap?dan de?il o delikten içeri girdi ve falc?ya gülümsedi.Falc? ku?a??ndan küçük ka??d? ç?karmas?n? istedi. Ka??tta yaz?lanlar Yenikap?’n?n yap?m?n?n ilk basama??yd?. Ka??tta” Padi?ah’?m yeni kap?n?z hay?rl? olsun” yaz?yordu. Padi?ah, askerlerine dönerek emretti, y?k?lan duvar yerine yeni bir kap? in?a edin ve ad?n? da Yenikap? koyun.(4. Murad)Efsane farkl? ?ekillerde anlat?l?yor ancak olay?n kahramanlar? 4. Murad ve büyücüdür.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.