Yellowstone: Dünya’nın En Büyük Yanardağı Patlamaya Hazır

0
28

4390_zko_teardrop-300x197640.000 y?l önce gerçekle?en patlama sonras? 30 küçük patlaman?n oldu?u ve o zaman diliminden sonra yanarda??n bir daha patlamad??? yap?lan ara?t?rmalar neticesinde ortaya ç?km??t?r. Yellowstone 10 km boyunda ve 30 metre eninde devasa bir olu?um yüzeyinin 8 km alt?nda dev bir magma odas?n?n oldu?u da yap?lan ara?t?rmalar aras?nda yer al?yor. Son günlerde magma odas?nda bas?nc?n fazlas?yla yükseldi?i ve yanarda??n tehlike arz etmeye ba?lad??? öne sürüldü.Son 3 y?lda tabakan?n 23cm yükseldi?ini belirten ara?t?rmac?lar küçük bir patlaman?n çok fazla zarar vermeyece?ini ancak yükselmenin bu ?ekilde devam etmesiyle gerçekle?ecek olan patlaman?n büyük hasarlara yol açabilece?ini belirtmi?.
Ne ?le Kar??la?abiliriz?
– Amerika’n?n 3′te 2′si yok olma tehlikesiyle kar?? kar??ya
– Bitki ve do?al çevrenin yok olmas?
– D?? dünyada birçok hastal??a sebebiyet

canl? kalacak varl?klar?n solunum yollar?nda ölümcül hastal?klar tehlikesi ba? gösterebilir. Hava sahas? tamamen kapat?labilir uçu?lar tamamen iptal edilebilir. Bu sonuçlar Amerika’n?n bir k?sm?n?n yok olmas?na oranla küçük tehlikeler gibi duruyor ama detayl? bir ?ekilde bakarsak bu yanarda? Dünya’n?n en büyük yanarda?lar?ndan biri ve olu?acak büyük bir patlama sadece Amerika’y? de?il san?r?m tüm insanl??? etkileyecek düzeyde…