Yedikule Zindanları Efsanesi

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Bu yap?lanma ?stanbul’u Güneybat?dan çevreleyen kara surlar? ve kuleler bütünüdür. 390 y?l?nda dönemin imparatoru I. Theodosius taraf?nda in?a edilmi?tir.Tarihi bilgilerde burada önemli evrak ve dosyalar?n sakland??? ve zindanlarda ise yabanc? sava? esirlerinin mahkum edildi?i belirtilmektedir. Bizans döneminde esirler ve suçlular burada hapsedilir ve i?kenceye maruz kal?rlard?.
Osmanl? döneminde bu zindan yaln?zca hapishane ve idam mahkumlar? için kullan?lm??t?r. Birçok imparator buray? geli?tirmi? ve eklemeler yapm??t?r. Ana kap?n?n hemen yan?nda bulunan mermer kulenin içinde ”Kanl?kuyu” ad? verilen bir yap?lanma dikkatimi çekti buna nas?l ula?t???m? e?er editörler için bir sak?ncas? yoksa sizlere önerece?im harika bir sitede ke?fettim.
Kanl?kuyu isminin gerekçesi ?öyle:
Mahkumlar bu kuyuda idam ediliyor, kuyunun dibinde ilginçtir. Marmara denizine aç?lan bir tünel var tarih kokan bu tünelde mahkumlar?n ba?lar? buraya b?rak?l?r ve Marmara denizine at?l?rm??. Bu zindanlarda birçok siyasi mahkumda idam edilmi? ve ba?lar? Marmara denizinin sular?na gönderilmi?tir.
Yedikule Efsanesi:
Bilinen bir efsaneyi sizlerle payla?mak istiyorum, efsaneye göre bu zindanda Paganlarda bulunurmu? hemen ekliyorum Pagan:Birçok dine inanan ve do?adaki varl?klar? tanr? edinebilen kimse. Pagan kendisini ac?lara ve zulme kar?? ?artland?rm?? ve e?itmi?tir. Ona yap?lan zulümler,i?kenceler ona ac? çektirmemekte ve onu y?pratmamaktad?r. Bu i?kencecileri daha da sinirlendirmi? Pagan’a daha fazla ac? çektirmeye ve zulmedilmeye ba?lanm??t?r.