Yazarlık Sistemi ve Kullanıcı Arayüzü “Yenilendi”

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Yakla??k iki y?ld?r aktif olarak kulland???m?z yazarl?k sistemimizde, sizlerden gelen geri bildirimler neticesinde de?erlendirme kriterlerini ve di?er ufak ayr?nt?lar? düzenleyerek daha sa?lam bir altyap? olu?turmaya gayret ettik. Bunu yaparken sistemin genel görüntüsünü ve kullan?c? arayüzünü de tümüyle yeniledik.
Bu de?i?ikliklerden baz?lar? ?öyle:
– De?erlendirmeler art?k 20 puan üzerinden de?il, 100 puan üzerinden yap?lacak. Eskiden 20 üzerinden 10 puana ula?an yaz?lar yay?na al?n?rken art?k 100 üzerinden 50 puana ula?an yaz?lar yay?na al?nacak.
– Onay kuyru?una ilk gönderdi?iniz ve de?erlendirilmeyi bekleyen 5 yaz?n?z?n kaç?nc? s?rada olduklar? panelden anl?k olarak izlenebilecek.