Yaşanabilir Yeni Gezegenler

0
39

4390_zko_teardrop-300x197Kelpler Teleskobu ile Samanyolu Galaksisinin  yakla??k bir y?l izlenmesi sonucu gezegen olma ihtimali olan 1235 tana yüksek gök cismide görülmü?tür. Bunlar?n 54 ünün ya?ama elveri?li oldu?u görülmü?tür.Yani iklim olarak ne s?cak ne de so?uktur.William Borucki bu konudaki ba? ara?t?rmac?d?r. Bu ara?t?rmalar?n ilerletilece?ini söylemi?tir. Bilindi?i gibi bundan önce ya?am ihtimali olarak özellikle Mars gündeme gelmi?tir.
Ya?anabilir olma ihtimali olan gezegenlerin yüzeylerinin 0-100 santigrat derece aras?nda de?i?mektedir. Yüzeylerinde bulunma ihtimali olan suyun s?v? halde oldu?u söylenmektedir.
Kepler hale uzayda ara?t?rmalara devam etmektedir. F?rlat?lan Kepler Güne?, Dünya ve Mars yörüngelerinde dönmektedir.
Ayr?ca bu ara?t?rman?n haricinde bir bilgisayaryaz?l?m?yla yap?lan hesapta Samanyolu Galaksisi ya?anabilir 37 bin civar?nda gezegene ev sahipli? yap?yorBunlardan 361 tanesi ya?am ortam?na tam manas?yla uygundur.