Yaşamı Olumsuz Etkileyen Sosyal Fobi

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Bu hastal?kta ba?kalar?n?n önünde konu?ma, sunum yapma, yeme, içme, yazma, telefon konu?mas?, kar?? cinsle bulu?ma vb. topluluk içinde gerçekle?tirilen durumlar esnas?nda yo?un olarak kayg?,a??r? terleme,heyecan,bulant?,kar?n a?r?s? vb. bedensel ve ruhsal tepkimeler söz konusudur. Toplum içinde de yüzde 2,4 – 13 aras?nda görülme oran? vard?r. Ço?u zaman bu durum ki?ilikle ili?kilendirilir ve üzerine gidilmez. Bu hastal?k yüzünden insanlar çekinden, içine kapan?k, konu?may? sevmeyen insanlar olarak bazen yaftalanabilirler. Hastal?k olarak da bilinmedi?inden bir çözüm aranmaz. Aile içi çat??malar, kay?plar, ebeveyn taraf?ndan sürekli olarak uyar?lma, sürekli ele?tirilme, travmatik sosyal olaylar vb. durumlar bu hastal???n olu?mas?na ve geli?mesine neden olur. Ki?ilik olu?umunda etkili rol oynamaya ba?lar ve bir süre sonra kabullenilir ve bu hastal???n ad? art?k ki?ili?i etkileyen bir durum olmaktan ç?k?p karakter, ki?ilik kavramlar? yerine geçer. ?nsanlar bu yüzden sosyal çevleyle ileti?im ve etkile?imde bir hayli zorluk çeker hatta tamamen kopabilir. ?nsan hayat?n? do?rudan etkiler ve psikolojik bir travmaya yol açar.Sosyal fobi ki?inin mesleki yada akademik kariyerine de do?rudan etki eder. Gerçekle?tirilmesi gereken performans tam anlam?yla ortaya ç?kar?lamaz. Ki?iler kendilerini, yeteneklerini tam manas?yla ortaya koyamaz ve sürekli geri planda kal?r. Kritik noktalarda giri?imlerde bulunamaz. Bu durum zamanla yaln?zl???nda etkisiyle alkol, madde ba??ml?l???na dönü?ebilir. Depresyonun olu?mas?na etki edebilir. Bu yüzden erken tan? ve tedavi oldukça önemlidir. ?? ya?am? ve ba?kalar?yla etkile?imi gerektiren konularda i?levsellik kayb?n?n önüne geçebilmek için bu gereklidir. Bu hastal???n tedavisinde farmakolojik ve psikoterapötik yakla??mlar esas al?n?r. ?laç tedavisi doktor kontrolünde oldu?u sürece ba??ml?l?k yaratmaz. Psikodinamik tedavi ise bili?sel ve davran??ç? yöntemlerle gerçekle?tirilerek ba?ar?ya ula?t?r?labilir.
Unutmay?n bu hastal?ktan kurtulmak için yüzle?mek ve tedaviye mümkün oldu?unca erken ba?lamak gerekir. Çünkü bu halde geçirdi?iniz zamanlar bir daha geri gelmeyecek ve birçok pi?manl??a sebep olacakt?r. Bu konuyla alakal? hiçbir dü?ünce ve ele?tiri sizin ya?aman?z gereken hayat?n?z? geri getirmez. Kararl? olmak ve hastal???n üzerine gitmek gerekir.
psikiyatri bölümü.bu alanda ihtisas yapm?? olanlar? arama motorunda bulabilirsiniz.imkan k?s?tl? derseniz ?ehrinizdeki herhangi bir devlet hastanesinin psikiyatri bölümü size uygun tedaviye ba?layacakt?r.
Tedavi nas?l, nerede, hangi doktor?