Yara İzlerinin Giderilmesi İçin Uygulanabilecek Bitkisel Formüller

0
29

4390_zko_teardrop-300x197Kantaron, kalendula, papatya ve melisa ya?lar?n?n kar???m? özellikle yan?k sonras? izlerin giderilmesinde kullan?lmaktad?r. Yan???n ilk günü aç?k yaralara uygulanmamal?d?r. Yan?k sonras? yada yan???n geçmeye ba?lad??? dönemde kullan?lmas? daha do?ru ve etkilidir. Yara öncelikle doktor taraf?ndan pansuman edilip, gerekli ilaçlar kullan?ld?ktan ve doktor denetiminden ç?kt?ktan sonra bu bitkisel kar???m? kullanmak yaran?n çabuk iyile?mesinde, yara izi kalmamas?nda da etkilidir.Bunun yan?nda, yara izlerinin kal?c? olmamas? için; yara düzenli olarak temizlenmeli ve mikrop kapmas? engellenmelidir. ?yile?me süresinde ise, yara kabuk ba?larsa bu kabu?u elle sökmemeli yada ka??mamal?d?r. Bir yaran?n çabuk iyile?mesi düzenli olarak ilaç al?m?na do?ru pansumana ve temizli?e ba?l?d?r.
Yaralar?n üzerine kozmetik kremler uygulanmamal?d?r. Bitkisel ya?lar?n hücre yenileyici etkisi bulundu?undan ve organik oldu?undan dolay? cilde bir zarar? yoktur. Fakat kozmetik ürünler yaran?n daha kötü olmas?na yada geç iyile?mesine neden olabilmektedir. Kullan?lacak bitkisel formülde hangi dozda ve ne s?kl?kta uygulanaca??n? bilen bir ki?inin önerisiyle uygulanmal?d?r. Zira bu bitkisel formül çok uygulansada cilde zarar? yoktur. Sadece yara izlerinde de?il cildinize tazeleme maskesi olarakta bu formülü uygulayabilirsiniz.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.