Yakın Dostlarımız Köpekler

0
21

4390_zko_teardrop-300x197Peki, sevdi?imiz ve evlerimizde besleyip, büyüttü?ümüz, arkada? bildi?imiz bu sevimli hayvanlar hakk?nda bilmedi?imiz ya da yanl?? bildi?imiz bir ?eyler var m?? Gelin hep birlikte okuyup, ö?renelim. ( :•    Köpeklerinde insanlar gibi ü?üyebilece?ini unutmamal? ve so?uk havalarda üzerine bir ?eyler giydirilmelidir. E?er köpe?inize evde bakm?yorsan?z gece d??ar?da kal?rken de bir kulübe yard?m?yla so?uktan korunmas?n? sa?lamal?s?n?z. Özellikle ince tüylü ve yavru köpeklerin bu korunmaya ihtiyac? oldu?unu unutmay?n.
•    Köpe?inizi eve hapsetmeyin, biraz vakit ay?r?p günde 2 kez d??ar?ya ç?kmas?n? sa?lay?n. Özellikle d??ar?ya ç?kt???n?z zamanlarda tasmas?n?n tak?l? olmas?na ve tasma üzerinde köpe?inizin isminin, sahibinin isminin ve ileti?im bilgilerinin olmas?na dikkat edin.
•    Köpe?inizi e?itirken jest ve mimiklerinizi kullanman?z köpe?inizin daha kolay alg?lamas?n? sa?layacakt?r. Böylece köpe?iniz size daha ba?l? olacakt?r.
•    Önem ta??yan di?er bir nokta ise elbette köpeklerin temizli?idir. Köpeklerinizin pirelenmemesi için veterinerinizin size vermi? oldu?u bak?m plan?n?n d???na ç?kmamak en do?rusudur.