Yabancı Dil ve Matematik

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Matematik birçok bilim dal?n?n önünü açmaktad?r. Matemati?in güzel aksiyomlar?ndan faydalanmayan bir bilim dal? olmad??? görülmektedir. Ayn? zamanda matematik alg? yap?s?n? geni?letmesi aç?s?ndan da ö?renen beynin zihninin aç?lmas?na yarar sa?layan bir bilim dal?d?r. Matematikle dü?ünmeye ba?lamak, matematik sanat?n? gerçekle?tirmek, günlük ya?amda kar??la??lan problemlere sistematik, do?ru ve daha çabuk çözüm üretmeyi sa?lar. Herhangi bir problem hakk?nda dü?ünmeniz ve çözüm üretmeniz bekleniyor diyelim. Matematik sizden analiz yapman?z? ve en sa?l?kl? sonuca en k?sa yoldan gitmeniz için yollar sa?layacakt?r.Ara?t?rmalar sonucu matematikle dü?ünmeye ba?layan insanlar?n yabanc? dil ö?renimlerinde de kolayl?k sa?lad???n? ortaya koymaktad?r.

Yeni Zelanda’da matematik bölümü ö?retim üyesi olan Prof. Dr. Clark ara?t?rmalar?n?n sonucunda matematiksel dü?ünce sistemini alg? yap?s?na dahil etmeyi ba?aran ö?rencilerin yabanc? dili rahat ö?rendiklerini söylüyor ve ekliyor;
”Yabanc? diller kurallar çerçevesinde ö?renilir ve bu da zaten matematik demek. Matematikçiler, olaylara mant?ksal çerçevede yakla?t?klar? için, anadil ve yabanc? dilin kendi yap?s? aras?ndaki ba?lant?lar? kolay ?ekilde çözümleyebilirler”