Work And Travel(WAT) Nedir?

0
57

4390_zko_teardrop-300x197Work And Travel’a Kimler Kat?labilir?
Bu organizasyona tüm ö?renciler kat?labilir zaten elçiliklerde i?lemler için belirli bir s?nava taabi tutuluyorsunuz.Yasal bir suçu olan ya da bu tarz cezalar? bulunanlar d???nda ö?renci olan herkes bu programdan faydalanabiliyor. Bunun için belirli bir miktar para ay?rman?z ?art bu paray? zaten orada çal??arak fazlas?yla kazan?yorsunuz.Aranan Kriterler Nelerdir?
Akademik ortalama 2′den dü?ük olmamal?d?r. Bu konuda baz? istisnai durumlar yok de?il az sonra o konudan da sizlere bahsedece?im. Dil seviyeniz çok önemli de?il yani bunun için bir s?nava taabi tutulmuyorsunuz. 18 ve 26 ya? s?n?rlamas? tek ?art diyebiliriz ve bunun yan? s?ra az önce de belirtti?im gibi yasal bir suç ya da bu tarz cezalar?n?z?n olmamas? gereklidir.
?irketler ve WAT:
Ödemeyi yaparak kalaca??n?z yer ve çal??aca??n?z i?in haz?r olmas?n? istiyorsan?z bu i?i yapan birçok ?irket var. Güvenilir ya da güvenilmez bunu elbette bilemeyiz ancak genellikle WAT program?ndan faydalanan ö?renciler ?irketleri tercih ediyor.Peki ?irketlerin kazand?rd??? avantajlar nelerdir?
– Çal??aca??n?z i? siz gitti?inizde haz?rd?r.
– Konaklayaca??n?z yer ?irket taraf?ndan belirlenir.
– Siz sadece ödemeyi yapars?n?z.
– Kaliteli bir ?irketle i? yaparsan?z size bir rehber de uçaktan indi?iniz an e?lik eder.
– Bir arkada??n?z ya da dostunuzla ayn? yerde çal??ma imkan? sa?layabilirler.
Bunun gibi birçok avantaj ancak bunun için kaliteli ve güvenilir ?irketleri tercih etmelisiniz.