Wolfgang Amadeus Mozart Kimdir?

0
17

4390_zko_teardrop-300x197Dünyan?n en ünlü say?l? bestekarlar?n?n aras?nda bulunan Wolfgang Amadeus Mozart, 27 Ocak 1756 y?l?nda Avusturya’n?n Salzburg kentinde do?mu?tur. Babas? Leopold Mozart, Satzburg Ba?piskoposu’nun yard?mc? müzik direktörlü?ünü yapan kemanc? ve bestecidir.Kendi yetene?i ile 3 ya??nda piyano 5 ya??nda ise beste yapan Mozart, kendisinden 5 ya? büyük olan usta yorumcu ablas? ile çal??malar yapmakta idi. Babas?n?n ablas?na gösterdi?i uyum sayesinde yetene?inin fark?na varan Leopold Mozart, çocuklar?n? bu yönde e?iterek onlar?n ün kazanmas? için çal??malara ba?lam??t?r. 1
762 y?l?nda iki çocu?u ile yola ç?kan baba Mozart, Viyana ve Münih’te çocuklar?n?n e?itim almas?n? sa?lad?. Daha sonra 1763 – 1766 y?llar? aras?nda Augsburg, Münih, Cologne, Frankfurt, Brüksel, Londra ve Paris aras?nda yapt?klar? turne sonucunda, 15. Luis ve III. George taraf?ndan kabul edildiler. Bu s?rada çok ünlü sanatkarlar ile de çal??arak kendilerini geli?tirme f?rsat? bulmu? oldular. Bu turne sonras?nda Mozart ailesi Salzburg a geri döndüler.

1770 y?l?na kadar düzenledi?i turneler ve bu s?rada üretti?i besteleri ile istedi?i üne kavu?mu? oldu. Müzi?e olan yetene?i do?rultusunda babas?n verdi?i e?itim ile turneden turneye ko?an küçük yetene?in kazand??? ünün hayat?na katt??? tek eksinin, düzenlenen turneler nedeni ile hiç okul hayat?n?n olmamad?r. Düzenlenen turneler ile ba?ar?dan ba?ar?ya ko?mas?n?n yan?nda üstün zekas? sayesinde her gitti?i ülkenin dilini ana dili gibi konu?maya ba?layarak dil hazinesine bir çok lisan katmay? da ba?arm??t?r.