Wing Tsun Nasıl Bir Savunma Sanatıdır?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Öncelikle Wing Tsun’un nerede ve nas?l ortaya ç?kt???ndan bahsedip bu konuda hiç bilgisi olmayan okuyucular?n bilgilenmesini istiyorum.Wing Tsun Çin’de ki Shaolin ad?ndaki manast?rda bir rahibe taraf?ndan hayata geçirilmi? bir savunma sanat?d?r.Evet evet yanl?? okumad?n?z Wing Tsun bir bayan taraf?ndan geli?tirilmi?tir.ilk anda kula?a pek inand?r?c? gelmiyor çünkü dövü? sistemleri denilince akla güç,kuvvet gibi unsurlar geliyor ancak Wing Tsun’un sistemi ve felsefesini anlay?nca bunun hiçte mant?ks?z olmad???,aksine bir bayan taraf?ndan geli?tirilmi? olmas? daha da mant?kl? gelmeye ba?layacakt?r.
Asl?nda Wing Tsun’un temeli güçsüzlü?e dayan?yor diyebiliriz. ?öyle ki ; Wing Tsun’ da esas olan rakibin gücünü yine rakibe kar?? kullanmakt?r. Bununla ilgili olarak ünlü Wing Tsun ustas? Bruce Lee; ‘Benim tekni?im rakibimin tekni?idir.’ demi?tir.
Di?er bir aç?dan Wing Tsun’dan ?öyle bir ders ç?karmak ta mümkündür;’zeka her zaman kaba kuvvete kar?? galip gelir.’ çünkü Wing Tsun tekniklerinin her biri zekice manevralara ve gücü yönlendirme prensiplerine dayan?r.Ayr?ca Wing Tsun’u di?er savunma ve dövü? sanatlar?ndan ay?ran di?er bir özellik ise Wing Tsun ö?rencisini yüksek bir karaktere ve muazzam bir disiplin anlay???na ula?t?r?r. Bu da Wing Tsun’u kuru bir dövü? olmaktan ç?kar?p bir sanat ve felsefi bir anlay?? haline getirir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.