Vurmalı Çalgılar

0
114

4390_zko_teardrop-300x197Vurmal? çalg?larda ses, bir sopa, el ya da sallama biçimleri ile ç?kart?l?r. Genel olarak di?er enstrüman türlerine göre ezgiye dayal? de?il müzi?in ritmine dayal? bir enstrüman biçimidir. Müzik içerisinde, di?er çalg?lardan daha önemli bir yere sahiptir diyebiliriz. Çünkü ezgiyi çalan çalg?lar?n tamam? bu ritme uymak zorundalard?r.Vurmal? çalg?lar, tahta ve metalden yap?lm?? bir kasna??n üzerine, hayvan derisi gerilerek olu?mu? enstrümanlard?r. Üstte bulunan derinin gergin olmas?n? sa?lamak için kasna??n yan taraflar?nda bulunan vidal? düzeneklerden yararlan?l?r. Bu vidalar sayesinde derinin sertli?ini istedi?iniz ?ekilde ayarlayabilirsiniz. Derinin sert olmas? sesin daha gür ç?kmas?n? sa?larken, gev?ek olmas? daha alçak bir ses elde etmek için kullan?l?r. Timpani adl? vurmal? çalg?da, vidalara ek olarak, bu ses ?iddetini sa?lamak için çalg?n?n alt taraf?na yerle?tirilmi? pedal kullan?lmaktad?r. Timpani ve büyük davul gibi baz? vurmal? çalg? türlerinde, iki adet uçlar? keçe ile kaplanm?? tokmak kullan?larak ses elde edilir.
Def: Di?er bir vurmal? çalg? türü olan def, vurularak ve sallanarak çal?nabilen bir çalg?d?r. Kasna??n çevresine yerle?tirilmi? olan ziller, el ile defe vurma ya da sallama hallerinde ses ç?karmaktad?r. Elimizin biri ile defi tutarken di?er elimizle ana ritmi, defi tuttu?umuz elimizin parmaklar? ile ise süslemeler yap?lmaktad?r.
Zil: Vurmal? çalg?lar kategorisinde en fazla ses gürlü?üne sahip çalg?d?r. Yuvarlak olarak yap?lm?? ve dairelerin ortas?nda tutmak için deri tutamaklar kullan?l?r. Sesin gürlü?ünü çalan ki?i kö?elere veya ortaya vurarak, kuvveti ile sa?lamaktad?r.
Asma davul: iki taraf?nda da deri gerilmi? büyükçe bir çalg?d?r. Bu davul türünü kullanmak için bir tokmak ve ince bir çubuk kullan?l?r. Tokmak ana ritmi vermek için kullan?l?rken, çubuk ile süslemeler yap?l?r.

Google dan Gelen Aramalar: