Vurgun Nedir? Dalgıçlarda Vurgun Yeme Olayı Nasıl Oluşur?

0
46

4390_zko_teardrop-300x197Deniz seviyesinde olan hava bas?nc? 1 Atmosferdir.?nsanlarda bulunan solunum ve dola??m sistemi 1 Atmosfer olan bas?nca göre ayarl?d?r. Suyun içinde derine do?ru gittikçe bas?nç daha da artmaktad?r. Her 10 metrede 1 atmosfer bas?nc? artmaktad?r. Mesela 50 metre derine inen bir yüzücünün vücudunun her santimetrekaresine denizdeki suyun yapm?? oldu?u bas?nç miktara yüzeye oranla 5 misline ç?kmaktad?r.Derinlere gidildikçe akci?er kapasitesi dü?er ve kan bas?nc? artar. Bu olaylar sonucu vücut ?s?s? dü?tü?ü için kalp at??lar? h?zlan?r ve bilinç gitmeye ba?lar.
Derinlere inmede kritik e?ik 30 metredir.30 metreden daha derinlere dalacak olanlar mutlaka tüp kullanmal?d?r. Derinlere dald???m?zda ve süratle su yüzeyine ç?k?ld???nda ani olarak de?i?en atmosfer bas?nc?ndan dolay?  vurgun yenilmektedir. Aniden su yüzeyine geldi?imizde gazlar süratle genle?ir.  Özellikle azot gaz? damarlarda genle?erek hayati vücut hasarlar?na neden olur.
Dal?? ile birlikte bas?nç artmaktad?r. Vücut dokular?nda erimi? halde bulunan azot gaz? bas?nc?n azalmas? ile s?v? halden gaz haline geçer. Bundan dolay? doku  ya da kan damarlar? içinde kabarc?klar olu?ur.Bu ise damarlarda t?kanmalara sebebiyet vermektedir. T?kanma ile birlikte vurgun yiyen hastada kan ak??? engellenmektedir. Acil müdahale yap?lmad??? takdirde doku kayb?na neden olabilir.
Vurgun yiyen ki?ilere ne yap?lmal?d?r?
Vugun yiyen  yani dekompresyon geçiren ki?iler acilen bas?nç odalar?na al?nmaktad?r. Burada tekrar vurgun yedi?i derinlikteki atmosfer bas?nç? verilir. Sonras?nda ise bu bas?nç kademeli olarak azalt?l?r.
Di?er bir yöntem ise vurgun yiyen ki?inin ayn? derinli?e tekrar götürülmesidir.